Категория "Биология"


Категория на документа: Документи по Биология
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив РЕФЕРАТ по Микробиология тема: Микрофлора на човешката кожа Изготвили: Божидара Димитрова Димитрова фак. N 1104381038 Ирина Радославова Маринова фак. N 1104381035 Молекулярна биология II курс II група Пловдив 2013 г. СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Резюме 2. Устна кухина 3. Уретра 4. Вагина 5. Конюктива 6. Външно ухо 7. Горни дихателни пътища 8. Кожа 9. Видово разнообразие 9.1. Гъбички 9.2. Бактерии 10. Връзки с гостоприемника 11. Кожна защита 11.1. Антими

Категория на документа: Документи по Биология
 Доклад на тема: Поведение при животните Поведението на съвкупност от всички действия, които осигуряват нормалното протичане на жизнените процеси и преживяването на отделните индивиди и вида като цяло в природата. Поведението се реализира чрез функцията на сетивните органи, нерваната система и изпълнителните органи на животните (мусколи и жлези). То има голямо приспособително значение при животни с добре развита нервна система. Поведенските реакции се предизвикват от въздействието на дразнители

Категория на документа: Документи по Биология
 БИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ НА ЙОНИЗИРАЩИТЕ ЛЪЧЕНИЯ Радиобиологията е наука, която изучава закономерностите на биологичното действие на йонизиращите лъчения. 1. Особености на биологичното действие на йонизиращите лъчения: • Липса на субективни усещания по време на облъчването- човек е ли- шен от специализирани рецептори за йонизиращите лъчения и не усеща тяхното въздействие. • Наличие на латентен период след облъчването- това е времето от поглъщането на енергията на лъчението в организма до появата на

Категория на документа: Документи по Биология
 ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО ДИСЦИПЛИНАТА "ЗООЛОГИЯ", МОДУЛ "МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА НА ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ЖИВОТНИ, МЕШЕСТИ И ЧЕРВЕИ" 1 ТЕМА 1.Опишете някои от принципите за работа с научните имена на животните! -Принцпите за работа с научните имена на животните е ,че се състои от две думи на английски език,така наречената биномна класификация.Първата дума от името е рода и се пише с главна буква,втората дума се пише с малка буква и тя е видовото име.Примерно: -Pieris brassicae,а

Категория на документа: Документи по Биология
Дробене В резултат от сливанто на половите клетки се образува оплодена яйцеклетка, наречена зигота. Зиготата представлява едновременно и клетка и организъм, намиращ се в началнят едноклетъчен стадий на своето развитие. Веднага след оплождането, ядрото на зиготата започва да се дели, като едновременно с това се разделя и цитоплазмата. В резултат на последователните клетъчни деления едноклетъчният организъм се превръща в многоклетъчен. Делението на зиготата се осъществява чрез последователно прот

Яндекс.Метрика
92 92 100 100