Андрогенен рецептор


Категория на документа: Биология


Амплификацията на гена на AR е процес, който води до увеличаване експресията на рецептора, като по този начин позволява продължаване на клетъчния растеж в намалените нивата на андрогените.

Изследванията на АR генни мутации са предоставили важни прозрения в АR функция и нейната роля при рака на простатата. АR мутации се срещат по-често в напреднал стадий на заболяването и след AAT( андроген спираща терапия), и обикновено се проявява един от двата основни фенотипа:

а) активиране с алтернативен лиганд, което позволява на рецептора да се активира не само от андрогените, но също и от прогестини, естрогените, глюкокортикоиди и анти-андрогени

б) увеличаване на основната активност в отсъствието на лиганд, чрез трансактивационна промяна във взаимодействие с корегулаторни молекули. В този случай АR сигнализация е високо медиирана от специфичните взаимодействия с корегулатори, които подобряват (коактиватори) и потискат (корепресори) АR активност.

Фиг3. Повлияване на андрогенния рецептор чрез коактиватори и корепресори.

______________________________________Заключение:

Проведените изследвания за ролята на андрогенните рецептори в рака на простатата изтъква важността на ядрената рецепторна сигнализация в биологията и в болест. Има неопровержими доказателства, че въпросната структура (AR) участва във всички етапи на туморогенезата на простатата, включително инициация (възникване), развитие (прогресия) и устойчивостта при лечение, което представлява промяна в парадигмата, a също така дистанцира от идеята, че раковите клетки в простатата развиват "андрогенна независимост". Предвид факта, че съществуващите лечения при простатния карцином обикновено включва отнемане на андроген (т.е. AAT (androgen-ablation treatment), това, което сега се очертава като предизвикателство в тази област на научни изследвания, е необходимстта да се разработят ефективни клинични стратегии за лечение на простатния аденокарцином, чийто пряк обект са AR.

ЛИТЕРАТУРА

1. Биология. Учебник за медицинските университети. Ватев Ил., В. Ишев, Д. Ковачев, Цв. Маринова, Г. Николов, Сп. Станилова, 2007, Реко, София

2. Медицинска биология. Василевска-Декова, М., Ил. Ватев, Хр. Радева-Куямова, В. Сарафян, 2007, МУ - Пловдив

3. Molecular Biology of the Cell. Аlberts B., D. Bray, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, J.D. Watson, 2002, Garland Publishing Inc., New York & London

4. Androgen Receptor in Prostate Cancer. Cynthia A. Heinlein and Chawnshang Chang; Endocrine Reviews 25(2):276-308 ; http://www.endo-society.org

5. The Androgen Receptor in Prostate Cancer. Margaret Centenera; Eleanor Need; Lisa Butler and Wayne Tille ; Australian Biochemist Vol 38 No 1 April 2007

6. The Role of Androgen Receptor in Prostate Cancer Progression. G.N. Brook and C.L. Bevan

7. Androgen Receptor Mutations in Prostate Cancer. Marco Marcelli; Michael Ittmann; Stefania Mariani, et all; http://cancerres.aacrjournals.org/content/60/4/944

8. Androogen Receptor Signalling and Mutations in Prostate Cancer. Shahriar Koochekpour; Asian Journal of Andrology (2010) 12: 639-657; http://www.nature.com/aja

9. The Androgen Receptor in Hormone-Reflectory Prostate Cancer. Hai-Lei Mao, Zhi-Qi Zhu, Charlie Degui Chen; Asian Journal of Andrology (2009) 11: 69-73; http://www.nature.com/aja

10. Androgen Receptor Involvement in the Progression of Prostate Cancer. H.Suzuki, T.Ueda; T. Ichikowa and H. Ito; Endocrine-Related Cancer (2003) 10 209-216; http://www.endocrinology.org

Участие на рецепторни механизми в патологични процеси: напр.

Злокачествени новообразувания
Андрогенен рецептор- структура, функция и участие на адроген-рецепторни механизми във възникването и прогресията на рак на простатата- съвременни схващания и прилагани терапии.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Андрогенен рецептор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.