Антропологията: реални хора, реални кариери, 2006. "Ролята на антрополозите по целия свят"


Категория на документа: Биология


Антропологията: Реални хора, реални кариери, 2006
"Ролята на антрополозите по целия свят"

Реалните проблеми на човечеството са свързани не с ежедневните ни грижи, а с въпроси от световен мащаб - а именно бедността, заболявания като СПИН, за които все още не са открити ефективни начини за лечение; свръхнаселението на планетата, глобалните замърсявания и други. Решаването на проблемите не е само в ръцете на отделни правителства, а на всеки един от нас.

И тук идва въпроса, с какво реално се занимават антрополозите. Във фирма са анализирани мненията както на професори в тази област, но така също и на стажанти в различни университети и институции, прилагащи на практика науката антропология. Приложната антропология във филма се разглежда и анализира от всевъзможни ъгли - от приложната антропология в биологичното разнообразие, през глобалните проблеми на бедността, заболеваемостта, и се достигне до проблемите в културното развитие на човечеството и отделните общества в исторически аспект, или как едни културни конфликти могат да доведат до остри обществени промени в национален и глобален мащаб. Работата на антрополога или практическата антропология е именно свързана с установяване не само фактите за дадени процеси или явления, а да се анализира въпросът защо са се появили и развили дадени проблеми в определен исторически, културен или обществен момент.

Във филма се дава примерът както с войните, така и с болестта СПИП - тук въпросът на анализа е не колко хора се заразяват годишно със смъртоносната болест, а защо, какви са причините и на тази база да се търсят и възможните решения. Въпросите на приложната антропология, анализирани, както казахме в интервютата както на професори и дългогодишни специалисти в тази област, но и от стажанти и студенти в тази специалност, докосват и включват не само фактите на определени глобални (мащабни) събития и процеси като войни, болести, бедност, климатични изменения, културни и обществени исторически проследими конфликти, но най-вече търсят отговорите на подобни събития, защо съществуват, защо са се зародили, защо са се разраснали и по какъв начин човечеството, включено всички от нас може да допринесе за минимизиране на негативните последици, а в крайност и до спиране на подобни процеси - войни, заболявания, бедност, икономически измерения на ограничеността от природни ресурси и продоволствия, културни различия, водещи до социални конфликти в дадена територия или общество.

Приложната антропология често я наричат и петото поле на антропологията. В момента полевите антрополози учени и студенти осъществяват своите изследвания в областта на археологията, отново свързана с анализа на глобалните проблеми на човечеството и търсене на адекватни отговори на въпросите Защо?, Как?, Къде? И По какъв начин? За отделните проблемни области, с които се занимава днес приложната антропология.

Значението на антропологията в съвременното общество се изразява най- вече в провеждането на множество изследвания свързани с цялостния човек. Тръгвайки от него тя разглежда същността на битието, а не обратното. В настоящата курсова работа аз ще разгледам различните възгледи относно същността на човека.

Това е един филм на американската антропологическа асоциация. Този филм показва как се прилага антропологията по отношение на основните глобални проблеми на човечеството и по какъв начин те да бъдат преодолени от самите нас, за да бъдат решени проблемите на човечеството. Този филм показва работата на антрополозите извън университетите, антрополозите занимаващи се с всички области на човешкото познание и действие - културните различия в обществата, които водят до различни културни конфликти; ролята на човека за унищожаване на природната среда, човешкото поведение и престъпността като се търси причината хората да извършват престъпления, бедността като проблем номер едно в днешния глобализиращ се свят на информационни технологии, в който свят за разлика от високотехнологичните общества и свръхразвити страни на другата страна стоят държави и общества, в които бедността и болестите са на първо място и това е основния проблем - изучаването на хората, на обществата, на културните им и социално-икономически различия, които водят до подобни глобални измерения на отделните проблеми и на тази основа, анализирайки подобни общества и хора да се решат проблемите на човечеството днес.

Когато антропологичните методи и резултатите от антропологичните изследвания са в помощ на други науки, могат да се определят: "Медицинска антропология", "Съдебна антропология", "Антропологична стандартизация", "Ергономична антропология", "Спортна антропология", "Индустриална антропология", "Етническа антропология" и т. н.

Почти във всяка сфера на обществено-културния живот работи приложната антропология. Освен глобалните промени на човечеството част от професията на антрополога е и лингвистичната антропология, която търси връзките между езика и културата на дадено общество или народ, търси връзките за появата и изчезването на определен език и култура. Антрополозозите ни въвеждат в процеса на т.нар. езикова реставрация при анализа на езиковите и обществени взаимоотношение на даден народ и общество през определен исторически аспект на развитие на дадено общество, с цел анализът да ни помогне да запазим културното си наследство и минало и да се поучим от грешките и от успехите на миналите поколения. Събраните от приложната антропология във всяка анализирана област антропометрични данни, представителни за различни групи съвременно население, представляват изходна база за разработване на антропометрични нормативи за различните периоди на онтогенезата на човека и на антропометрични стандарти, необходими за ергономично-антропологично проектиране. По този начин антропологията се превръща в източник на данни с огромно социално-здравно и икономическо значение.

Целта е познавайки човешките взаимоотношения, действия в даден исторически аспект да се определи и възможността за "културна корекция" в дадено общество и да се избягват идващите проблемни области. Същото е и при престъпността, антропологията изучава човешкото поведение на престъпниците, за да се търсят мерки както за отриване на престъпниците сега, но и за ранна превенция и ограничаване на престъпността. Същото е и при приложната антропология, занимаваща се с археология - търси се защо се е появила и защо се е загубила дадена раса, общество, какви са причините за това, като анализът е търсене на подобни отговори и търсене на варианти за запазване на културното наследство и културните ценности на даден народ, на дадено общество.

Работата на антрополога не е само да разглежда и анализира миналото, тя е професия, свързана с анализ на хората, тяхното поведение в обществото, на обществените различия, на културните различия и откритието на човешкото поведение, начин на въздействие и приложно да могат да се проектират в днешния забързан свят, свят на корпорациите. Ролята на антрополога е да анализира причините за основните проблеми днес на човечеството, да анализира миналото и да търси основните причини за подобни последици, като "откритията" на приложната антропология могат да се проектират както в малкия бизнес, така и в големите мултинационални корпорации, но така също и в ролята на отделните правителства, регионални или глобални структури на работа по опазване на околната среда, по защита паметниците на културата, по защита на културните ценности, по борба със смъртоносните болести, при борбата с бедността и глада.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Антропологията: реални хора, реални кариери, 2006. "Ролята на антрополозите по целия свят" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.