Действие на електричния ток върху човешкото тяло


Категория на документа: Биология


 132. СОУ "Ваня Войнова"

Р Е Ф Е Р А Т

на тема

"Действие на електричния ток върху човешкото тяло"

Изготвила:
Ръководител:

София

РЕЗЮМЕ

Времето, в което живеем се характеризира с бързо развитие на физиката, математическите науки и техни- ката. Трудно бихме могли да си обясним съвременните достижения на науката без наличието на електричес-ката енергия.

Човешкият гений, използвайки достиженията на науката, е поставил електрическата енергия в служба на човека. Развитието на физиката и техническите науки даде възможност да се задълбочат изследванията и разширят познанията в областта на изучаване на електрическите процеси и действието на електрическия ток върху човешкото тяло.

Основните въпроси, които са разработени в реферата са видовете поражения от електрически ток, последствията от тях, оказване на първа помощ и лечение на пострадалите. Описани са правилата за безопасна работа с електричен ток. Разгледано е приложението на електрическия ток в медицината за диагностика и електролечение на някои заболявания и изследвания на сърдечната и мозъчната дейност на човека.

ВИДОВЕ ПОРАЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

При съприкосновение с електрически ток на осветителната електрическа мрежа или на атмосферното електричество човешкият организъм претърпява общи и характерни местни поражения. Поражението от електрически ток се нарича електрокуцио, ударът от гръм - фулгурацио.

Поражения от електрическа мрежа се получават, когато човек докосне едновре-менно двата проводника, по които тече ток с достатъчна сила и с напрежение над 50-70 волта. Това става най - често от деца при открити или оголени електрически провод-ници.
Освен напрежението и силата на тока, за да настъпи поражение от електричество, са важни и други условия: влажни дрехи и влажна кожа, мокри обувки, метални предмети по тялото и в джобовете на дрехите.

Пораженията от атмос-ферното електричество настъпват при същите условия. Освен това от значение е и близостта на високи дървета или стълбове, предмети, особено с метални върхове.

При преминаване през човешкото тяло електрическият ток оказва следното действие:
1. Топлинно - изгаряне на части от тялото, нагряване на
кръвоносните съдове, на кръвта, на нервите.
2. Електролитно - разлагане на кръвта и другите органичес-
ки течности.
3. Биологично - дразнене и възбуждане на човешките тъка-
ни, съпроводено с мускулни контракции (съкращение), вклю -
чително и мускулите на сърцето и белия дроб.

В резултат на това възникват два вида поражения - електрическа травма и електрически удар.
Електрическата травма е местно увреждане на тъканите на организма - изгаряне на кожата и костите.
Електрическата травма може да бъде:
електрическо изгаряне, електрически знаци, метализация на кожата и механични повреди.
- Електрическо изгаряне - най-разпространената травма

- Електрически знаци -
поява на белези по тялото със сив цвят.

- Метализация на кожата - проникване в кожата на малки метални частици от разтопен метал.

Електрическият удар е възбуждане на живите тъкани при преминаване на електрически ток през тях. В зависимост от патологичните процеси, предизвикани от пораженията на електрическия ток, те се класифицират в четири степени:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Действие на електричния ток върху човешкото тяло 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.