Делене на клетка


Категория на документа: Биология


Към края профаза I синаптонемалния комплекс се дезинтегрира и хомоложните хромозоми започват да се разделят и отблъскват една от друга, като остават свързани заедно само в определени точки (местата на рекомбинация), известни като хиазми. Една или повече хиазми могат да се появят върху всяко рамо на хромозомата или може да има само една хиазма за целия бивалент (задължително обаче ще има поне една хиазма, която да държи двете хомоложни хромозоми заедно).
Профаза I завършва с изчезване на ядърцето и разпадане на ядрената обвивка.

Метафаза I
Започва с появата на делителното вретено. Хиазмите държат хомоложните хромозоми заедно, така че само едната страна на центомерата на всяка хомоложна хромозома е обърната навън и достъпна за прикачване към кинетохорните микротръбички. В резултат на това микротръбичките могат да се прикрепят само към външната страна на кинетохорите. Всяка хомоложна хромозома от съответния бивалент, се прикрепя към микротръбички излизащи от противоположни полюси на делителното вретено. Метафаза I завършва с подреждане на бивалентите в екваториалната плоскост на делителното вретено, като е въпрос на шанс коя от хомоложните хромозоми в бивалента към кой полюс на делителното вретено ще се ориентира.

Анафаза I
Нишките на делителното вретено започват да се скъсяват, разкъсват хиазмите, хомоложните хромозоми от бивалентите се разделят и започнат да се придвижват към противоположните полюси на делителното вретено. Така във всеки от двата полюса на делителното вретено се изтеглят половината от хомоложните хромозоми. Всяка хомоложна хромозома се състои от две хроматиди, свързани заедно с центромерите си. В края на анафазата хромозомите са разделени наполовина и във всеки от полюсите на делителното вретено има по един пълен хаплоиден хромозомен набор. Понеже хомоложните хромозоми се разполагат на случаен принцип в метафазната пластинка, всеки полюс на делителното вретено може да получи или бащина или майчина хомоложна хромозома.

Телофаза I
Някои организми имат телофаза I, която протича с образуване на ядрена обвивка. В този случай, след появата на ядрената обвивка хромозомите деспирализират и се удължават, делителното вретено се разрушава, появява се ядърцето и телофазата постепенно преминава в интерфаза, наричана интеркинеза. През нея не се извършва репликация на хромозомите, защото те вече са удвоени и се състоят от две хроматиди.
При други организми, хромозомите преминават повече или по-малко директно към профаза на второто мейотично делене.

Второто мейотично делене разделя сестринските хроматиди на всяка хромозома
Мейоза II прилича на типично митотично делене, с тази разлика, че не се предшества от репликация ДНК.

Профаза II
В профаза II хромозомите спирализират отново. В края на профаза II ядрените обвивки на двете ядра се разпадат, изчезват ядърцата (ако са се образували такава през телофаза I) и започва формирането на две делителни вретена. Те могат да бъдат разположени в една плоскост или под различен ъгъл едно спрямо друго

Метафаза II
Нишките делителното вретено се прикрепят към кинетохорите на всяка от двете сестрински хроматиди, така че всяка да е прикачена към срещуположен полюс на делителното вретено. Хромозомите се подреждат в екваториалната плоскост на делителните вретена и формират метафазни пластинки.

Анафаза II
Нишките на делителното вретено се скъсяват, центромерите се разделят и сестринските хроматиди (наричани вече хромозоми) се придвижват в противоположните полюси на делителното вретено.

Телофаза II
Формират се ядрени обвивки и сеобособяват новите четири ядра. Появяват се ядърцата, хромозомите деспирализират и преминават в невидими хроматинови нишки. Образуват се клетъчни стени и се обособяват четири нови клетки.

Мейозата води до генетично разнообразие
Крайният резултат от мейозата са четири клетки с хаплоиден хромозомен набор. Всички те са генетично различни една от друга в резултат на:
* размяната на сегменти между хомоложните хромозоми при кросинговъра, предизвикваща рекомбиниране на гените, и
* произволното ориентиране на бивалентите в метафаза I, така че е въпрос на случайност, коя от хомоложните хромозоми в кой полюс на делителното вретено ще се озове. Например при човека, при наличните 23 двойки хомоложни хромозоми, възможните комбинации при ориентирането им към полюсите са 8 388 608 (формулата е 2 на степен n, в случая 2 на степен 23).
Получените хаплоидни клетки могат да се развият директно в гамети, както е при животните, или в спори, както е при растенията, гъбите и много протисти.

Има три основни разлики между мейозата и митозата
1. Независимо че при мейозата протичат две последователни деления на ядрото, те са предшествани само от една репликация на ДНК. Удвояването на ДНК протича преди започване на митозата и мейоза I, но не и преди започване на мейоза II.
2. Всяко от четирите ядра получени при мейозата е хаплоидно, т.е съдържа само един хромозомен набор от тези на диплоидната майчина клетка. При митозата двете новополучени ядра имат идентичен диплоиден хромозомен брой като майчината клетка.
3. Всяко от четирите ядра получени при мейозата има различна генетична информация от останалите и от изходната клетка, докато ядрата получени чрез митоза имат идентична генетична информация.

Грешки при мейозата
* Хомоложните хромозоми могат да не се разделят в мейоза I, или
* Сестринските хроматиди могат да не се разделят в мейоза II
Резултат:
получават се анеуплоидни клетки - клетки, които имат екстра копие на дадена хромозома или недостиг на дадена хромозома.

Анеуплоидията води до генетични увреждания
Например, ако при формирането на човешка яйцеклетка, двете хомоложни хромозоми на хромозома 21 не се разделят и отидат в единия полюс на делителното вретено, две от получените яйцеклетки ще имат по две хромозоми №21, а другите две няма да имат изобщо хромозома 21.
При оплождане на анеуплоидна яйцеклетка от нормален сперматозоид получената зигота:
→ или ще има три копия на хромозома 21 (тризоми) - (ражда се дете с Даун синдром),
→ или ще има само едно копие на хромозома 21 (монозоми)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Делене на клетка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.