Движение на растениятя


Категория на документа: Биология
Курсова работа по физиология на растенията

Проверил: проф. д-р Андон Василев Андоно
1
Активните движения на организмите са едни от най-забележителните прояви на живот,те са едно от основните им свойства.Движението-това е преместване на организма или на неговите части в пространството.Двигателната активност е необходима за храненето,размножаването и за защита.Движенията са активни,когато това е свързано със загуба на метаболитна енергия.Сухоземните растения са закрепени за почвата организми и често пъти се разглеждат като абсолютно зафиксирани в пространството.Но тези представи са неточни.Движенията в растенията са изразени много по-слабо в сравнение с тези при животните.При растенията се различават два типа движения:

1)растежни движения - които са главно необратими движения;
2)тургорни обратими движения;

Растежните движения включват:растеж чрез удължаване,тропизми,растежни настии и кръгови нутации. Тургорните обратими движения включват:бавни тургорни настични движения и бързи тургорни движения (сеизмонастии).

Специфична особеност е,че движенията са неразривно свързани с храненето и растежа на растителния организъм.Способността към движения се реализира чрез растежа на надземните и подземните органи,чиято роля е да снабдяват организма с необходимите хранителни елементи, СО2 И H2O.
Растежни движения.Това са специфични движения за прикрепените растителни организми,извършващи се за сметка на необратимото удължаване на клетките по посока на източника на
2
вода и хранителни вещества.Посредством тези движения става удължаване на осевите органи,увеличаване размерите на листата,а така също и формите настии,настъпващи в резултат на растежа на клетките чрез удължаване.

Движението на растенията за сметка на растежа всъщност представлява растеж на клетките чрез удължаване.

3

Тропизмите: Те са растежни движения,обусловени от извиването или изкривяването на органите (листа,корени,клони),в отговор на едностранно действащи фактори.Това са движения ,локализирани в растящите части на растенията и се обуславят от по-бързия растеж на клетките чрез удължаване от едната страна на органи.Причина за този асиметричен растеж е електополяризацията на тъканите и транспорта на ИОК.
Тропизмите биват:

а)положителни-движението на органа е насочено в посока на дразнението;

б)отрицателни-движенията е в обратна на дразнителя посока;
4
Освен постигането на по ефективно използване на вода и нужни за организма вещества,тези движения спомагат и за защита от вредни въздействия.
В зависимост от природата на дразнителя,тропизмите биват: геотропизъм,фото-,тигмо-,хидро-,аеро-,термо-,електро-,травмо- и автотропизъм.

Геотропизъм: Това е ориентация в пространството и извиване под действие на гравитационното поле поради различия в скоростта на растежа от противоположните страни на органа.Корените на растенията,растящи по посока на силата на тежестта имат положителен геотропизъм,а надземните органи,растящи против действието на силата на тежестта-отрицателен.Възприемането на геотропичното дразнение(рецепция на силата на тежестта) e свързано с въздействие под форма на налягане върху цитоплазмените мембрани - плазмалема или ЕР- от така наречените статолити - тежки частици в цитоплазмата,които могат да бъдат амилопласти,хлоропласти,АГ и различни соли,например под формата на кристали.Самите клетки съдържащи статолити се наричат статоцити,каквито са например клетките от централната част на кореновото чехалче.

При колеоптили,хипокотили и междувъзлия,гравитационното дразнение се възприема по цялата дължина на растущата зона.За предаванито но дразнението все още малко се знае.Счита се,че налягането върху мембраните в резултат на преместването на стътолитите,оказва влияние върху мембранния транспорт и поляризацията на клетките и органите.Ако стъблата и корените са

5
поставени в хоризонтално положение,долната част придобива електроположителен заряд.
Фототропизъм. Това са растежни извивания на органите на растенията под влияние на еднастранно оцветяване.Фототропичните извивания се дължат на различия в скоростта на растежа чрез удължаване на осветената и неосветената страна на органа.Затъмнената страна расте по-интензивно.Съгласно хипотезата на Холонди - Вент на осветената страна придобева положителен заряд, и настъпва латерално преместване към нея на ИОК,по нея става главно предвижването на ИОК в резултат на което растежа на тази страна се усилва.При някои растения на пример слънчогледа,в по осветените млади връхни листа се образува повече ауксен,който постъпва в стъблото и предизвиква по бърз растеж на междувъзлието от тази страна.

6
Хемотропизъм: Това са растежни движения предизвиквани от градиента на химичните вещества.Растежните движения по посока на химическия градиент придставляват положителен хемотропизъм, а против този градиент - отрицателен хемотропизъм.

Тигматропизъм: Това са растежни извивания по посока на допир - до предмети за прикрепване.
Кръговите нотации: Това са кръговите или колебателните движения на органите,особено добре изразени при виещите растения(лиани) или мустачките при пълзящи растения.

7

Тургорни обратиме двжения: Те се предизвикват от дифузно действащите външни фактори,обусловени от дорзевентралния стоеж на органите.Тук се отнасят тургорните настии , които не зависят от процесите на растеж,но обуславят двигателната активност на завършилите своя растеж органи.В основата на обратимите тургорни движения стоят осморегулатерни механизми - увеличаване или намаляване във вакуолите на специализираните клетки на осмотично активни вещества. Движението на устицата е пример забавни,обратими,тургорни настични движения.Тургорни фотонастии: Това са бавни ритмични движения на лестата при много растения (фасул,детелина,киселец и др.),предизвикани от промяна в
8
условията на осветеност в течение на денонощието.Наричат се никтинастични движениу.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Движение на растениятя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.