Физиология - предмет, задачи, методи и класификация


Категория на документа: Биология


ФИЗИОЛОГИЯ
ПРЕДМЕТ,ЗАДАЧИ,МЕТОДИ И КЛАСИФИКАЦИЯ
Физиологията изучава всички прояви на жизнена дейност на живите организми.Обек на изследване на живият организъм(човевкия)Предмет на физиологията
-протичащуте в организма биохимични и физиологичнипроцеси.
ЗАДАЧА 1 Да изучи закономерностите на протичащите в организма физиологични процеси.2 връзките между процесите.3 да изучим възникването,развитието,изменението,адаптацията на физиологичните функции към средата.
Методи на изследване са 2 основни.
Класификация.Обща физиология,Сравнителна,Специална физиология
Външна и вътешна среда на организма(хомеостаза)Физиологични функции,регулация
Видове регулация
Организма е една отворена и непрекъснато променяща се система.Отделните клетки са обединени в тъкани органи и системи.Действат съгласувано и синхронно.Благодарение на тези структорна организация.Живите организми осъществяват своята адаптация към условията на външната среда.
Външната среда включва всички фактури,условия,който съществуват извън и независимо от организма , но оказват въздействие върху неговото съществуване и развитие.Едни от тези факториподтискат а други благоприятстват развитието на организма.Те биват климатични,химични,биологични,социални.
Вътрешна среда вклучва кръвта ,лимфата, междъ клетачната течност.Вътешната среда се характеризира с постоянство на вода,соли,градивни и енергиини източници.Относителното постоянство на вътрешната течна среда на организма се намира хомеостаза.
Физиологична функция наричаме всяка проява на жизнана дейност,която има приспособителен характер
-функции-вегетативни и соматични
Соматична функции са свръзани с движението и сетивните органи
Регулация-въздействието върху определени процеси или величина,която осигурява протичанео му с точност и на нива.които са наследствено определини или наложени от моментните условия на средата.
Регулация-обект нарегулацията
Механизма който действа регулаторно
Връзката може да е права и обратна.
Системи на регулация(отворена и затворена)
Когато информацията тече от изхода към входа връзката е права.Когато инф. тече от входа към изхода връзката е обратна.Обратната връзка може да бъде положителна и отрицателна.Отрицантелната обратна връзка е основен механизъм на регулация на жизнените процеси.

Нервна и хомурална
Нервната се осъществява от нервната система .Тя е по нова регулация но вързо действа но течно насочена,но с по краткотраино ефект.
Хуморалната регулация се осъществява чрез вещества пренасяни от вътрешната течна среда на организма.Тази регулация е по бавна,но с по продължителен ефект.
НЕРВНА СИСТЕМА
Нервната система осигурява индивидоланото приспособяване на организма към средата,тя обединява и интегрира дейноста на всички клетки ,тъкани,системи,органи в човешкия организъм.
Моефологичен план тя се разделя на централна и периферна нервна система.Централната вкючва главниямозък и гръбначния мозък.Периферната система е съставена от нервни влакна ,нервни възели и нервни рецептори.В зависимост от инервираните органи и части на тялото периферната нервнасистема се разделя на
-соматична
-вегитативна
Соматичната осифурява връзката между рецепторите и централната нервна система,централната нервна система с двигантелния апарат.Вегитативната осигурява връзката на централната система с вътрешните органи.
Нервна система провежда сетивннаинформация от рецепторите и сетивните органи към централнатанервнасистема.Образува,анализира.Изпраща двигателни или еферентни импулси към изпулнителния орган.
Терминалните бутони аксона може да контактуваи да предава нервни импулси на други мускули или жлезисти клетки.
Структорите в който се осъществява предаването на нервния импулс се наричат синапси.
Синапси 3 елемента
-пресинаптична мембрана
-синаптична цепка
-постенаптична мембрана
Видове неврони
Сетивни аферентни централностремителни провежда се сетивно инфо. от рецепторите към централната нервна система .Телата на сетивните неврони лежат във задните рога на сивото гръбначно мозъчно вещество.Сетивната иформация задължително достига талагоса,който е важен подкоров сетивен център.-двигателни
Те провеждат двигателни импулси от ЦНС

Асоциативни или свързващи неврони

Нервна система предаване на възбуждане на нерва и от нерва на мускулна клетка
Йони се пренася през клетъчната мемвбана пасивно и активно.Пасивното е от място с по голяма концентрация ,към място с по ниска концентрация.Активният пренос се осъществява от място с по нисък към място с по висока концентрация с участието белтъчни мулекули преносители и енергия.Активният пренос на натриеви и калиеви йони през клетъчната мембрана се нарича калиево-натриева помпа.В състояние на покой поради различното разпределение на йони и частици от двете страни на клетъчната мембрана на нервините и мускулни клетки мембраната е полиевирана.От външната страна е заредена полужително а то външната отрицателно.Тази полиризация се нарича потенциал на покои.
Под влияние на дразнител в участака на дразнене на клетъчната мембрана променя пропоскливоста си на натриеви йони .В Na+ навлизат от извън клетъчното пространство във вътрешността на клетката.В резултат на което натриевите йони .Мембраната променя своята полярност .От вътрешната страна се зареждат полужително ,а от бън ортицателно .Възниква нов мембранен потенцял ,който се наричаАкционен потенциал или потенциал на действие .След кратък период от време в този възбуден участък от мембраната калиевите йони преминават от вътре на вън мембраната се реполяризира ,тоест възвръща полиеристата си от сустояние на покой .Между противоположно заредените участаци от едната страна на клетъчната мембрана възниква електрическо въздействие.Протича локален електрически ток наречен Биоток ,който води до промяна в пропоскливостта на клеткъчната мембрана в следващия невъзбудим участък от клетъчната мембрана.Той си сменя полярноста.Въаниква по акционен потенциял .Следователно възбуждането се предава по дължината на аксона като вълна от последователно възникващите акциони потенциали.Тази вълна се наричанервен импулс.
Когато нервният импулс достигне до терминалният бутон на аксона медиаторите мехурчета се пукат и изливат медиаторно вещество в синаптичната цепка.При този медиатор взаймодействието с рецептор разположен в постсинаптичната мембрана .Постсинаптичната мембрана променя своята полярност .Възниква акционален потенциал ,който се предава по нейната дължина .В синапсите има еднопосочно предаване на нервни импулси и има забавяне

РЕФЛЕКС
Видове рефлекс иСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Физиология - предмет, задачи, методи и класификация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.