Генетичен материал, състав и структура


Категория на документа: Биология


Изисквания на които да отговаря генетичния материал:

- Да съдържа необходимата информация за структурата,функциите и стабилността на клетъчното възпроизвеждане

- Да се реплицира с голяма точност

- Кодираната в него инф.да може да се декодира,за да се възпроизведат необходимите молекули за функционирането на клетките

- Да бъде способен за редки варирания

*Нуклеиновите к-ни са линейни полимери изградени от мономерни единици наречени нуклеотиди,Всеки нуклеотид е изграден от 1 база,(която може да е пуринова или пиримидинова),захар(пентоза) в ДНК захарта се нарича-дезоксирибоза,а в РНК-рибоза,различават се по това че във 2 позиция на пентозния пръстен в ДНК има Н атом,а в РНК има хидроксилна група ОН и от 1-3 фосфатни остатъка.Към пуриновите пази се отнасят:аденин и гуанин-те съдържат 2 фенолни пръстена и по размери са значително по-големи от пиримидиновите.Пиримидиновите имат 1 фенолен пръстен.В РНк молекулите базите са А,Г,Ц и У,а при ДНК на мястото на У има Т.

ДНК е двойноверижна молекула на което 2-те вериги имат специфична посока 1-та е 5'3' а другата е антипаралелна с посока 3'5' край.В двойноверижната ДНК молекула базите се свързват комплементарно посредством Н връзки,като А винаги се свързва с Т посредством двойна Н връзка,а Г се свързва с Ц посредсвом 3-на Н връзка.

Ъруин Чаргаф провежда експерименти с нуклеиновите к-ни и установява че моларната концентрация на пуриновите бази винаги е равна на молар.конц.на пиримидиновите.

**Форми на двойноверижни ДНК-и:

- А форма - дясновъртяща,съдъежа около 10,7 бази на оборот,открита е в к-ки със 75% вода и в разтвор който съдържа К,Na, и Са катиони.

- В форма-дясновъртяща,10 бази на оборот,открита е в к-ки,които съдържат 92% вода и ниско съдържание на катиони.

- С форма-дясновъртяща 9,3 базови двойки на оборот,открита в клетки с 66% вода и наличие на Li катиони.

- D и E форма ДНК за тях е характерно,че имат по голямо количество бази Г и Ц,дясновъртящи.

- Z форма-тя е груба структура,лявовъртяща,най-голям брой бази на оборот 12,открита е в клетки с висок % на метилиране.

**РНК молекулата е едноверижна,но в определени условия може да възникне комплементарност м/у някоя от базите при нагъване на молекулите в резултат на което се получават фуркетни структури.Основни типове РНК:

-информационна(матрична)РНК-използва се за презаписване на генетичната информация от едната верига на ДНК в/у нея и за пренасяне на информацията от ядрото към цитоплазмата.Имат мн.кратък живот около 30 мин.

- Транспортна РНК-те са много малки съдържат 80 нуклеотида,улавят АК-те от цитоплазмата и ги пренасят до рибозомите в които е разположена инф.РНК м/у двете субединици на рибозомите.

- Рибозомна РНК-участва в изграждането на рибозомите и са 80% от общото съдържание на РНК-и.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Генетичен материал, състав и структура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.