Израждане на сортовете


Категория на документа: Биология


ПРИЧИНИ ЗА ИЗРАЖДАНЕ НА СОРТОВЕТЕ

Основният обект на семепроизводството е директният или хетерозисен сорт като едно от средствата за производство. Сортът е еднородна растителна съвкупност с еднотипни морфологични, биологични и стопански ценни признаци и свойства. Тази еднотипност в пределите на сорта се създава чрез отбор и се поддържа чрез самоопрашване при самоопрашващите се растения, чрез преопрашване при кръстосаноопрашващите се и чрез ежегодно кръстосване при хетерозисните сортове в първо поколение.

Сортът трябва да се разглежда като самовъзпроизвеждаща се, относително устойчива биологична система. Степента на биологична устойчивост н сорта (еднотипността на растенията) се определя от начина на опрашване и от нивото на модификационна изменчивост. Кръстосаното опрашване с други сортове в еднаква степен нарушава устойчивостта (еднородността) на сорта както при кръстосаноопрашващите се, така и при самоопрашващите се растения.

Ролята на самоопрашвнето е различна. При сортовете от самоопрашващите се растения то осигурява устойчивост, а при кръстосаноопрашващите се я разрушава. Затова в първия случай самоопрашването води до запазване на сортовете, а във втория - до бързо израждане.

Кръстосаното опрашване играе важна роля в еволюцията и в селекцията на самоопрашващите се култури. Спонтанната и изкуствена хибридизация са основен източник за създаване на изходен материал при селекцията на всички растения. При кръстосването се получават хибридни форми, като процесът на тяхното превръщане в сорт при самоопрашващите се растения върви от хетерозиготност към хомозиготност. В процеса на самоопрашване отборът създава и закрепва устойчивите хомозиготни индивиди. При сортовете на кръстосаноопрашващите се растения самоопрашването оказва вредно влияние, което още в първо инбредно поколение се проявява в рязко спадане на семенната продуктивност, в понижаване на мощността на растенията и във влошаване на много признаци и свойства.

Добре селекционираният сорт устойчиво предава своите наследствени признаци и свойства в много поколения. Но в процеса на размножаване и отглеждането му в производството постепенно се понижават стопанските и биологични качества, сортът започва да се изменя, да се влошава. Основните причини за тези нежелани изменения са следните: механично и биологично замърсяване, разпадане, възникване на мутации и заболявания на растенията.
Основни причини за влошаване (израждане) на сортовете:
* Механично замърсяване - състои се в смесване на семената от различни сортове на една и съща култура или от други видове. На тази основа се различава сортово и видово механично замърсяване. По трудно отстранимо е сортовото смесване, особено между два близки по морфологични признаци сорта. Видовото сместване е по-лесно отстранимо. Механичното замърсяване не бива да се смята за израждане на сорта, тъй като не води до изменение в неговата биологична същност. Пътищата и начините за механично замърсяване са много и най-различни, като се започне от неспазване на правилата на семепроизводство при сеитба, жътва, вършитба, съхраняване, обработване, третиране и почистване на семената.
Механично замърсяване се извършва постоянно, тъй като в сортовите семена при семепроизводството попадат не само семена от културни, но и от диви, трудно отделими и карантинни растения. Влошаването на сорта настъпва по-бързо, когато примесите са добре приспособени към условията на отглеждане и притежават висок коефициент на размножаване. Растенията от такива примеси бързо се размножават и потискат растенията от основния сорт. Такова явление се наблюдава при замърсяване на мека пшеница с ръж, на твърда пшеница с мека, на културен овес с див. Затова механичното замърдяване е една от причините за бракуване на сортовите посеви при апробация.
* Биологично замърсяване - получава се в резултат на естествено опрашване на растения от сортови посеви с прашец от растения на несортови посеви или от други сортове на същата култура.
При семепроизводствените посеви на кръстосаноопрашващите се култури са възприети определени норми за пространствена изолация, които трябва строго да се спазват. За семепроизводствените посеви на самоопрашващите се култури такива изолации не съществуват, въпреки че при тях е възможна, макар и рядко, спонтанна (естествена) хибридизация. Това показва, че не всички култури са строги самоопрашители. Цъфтенето при някои от самоопрашващите се култури е открито и изхвърленият от цветчето прашец осигурява кръстосано опрашване между растенията. Например при пшеницата се наблюдават случаи на вътревидова, междувидова и дори междуродова спонтанна хибридизация. Набичиено на такива спонтанни хибриди е нежелано и те трябва да се премахват при апробирането на семепроизводните посеви. Това налага да се въведат норми за пространствена изолация и при някои самоопрашващите се култури. Опитно е установено, че различни сортове пшеница могат да се опрашват помежду си над 100 m разстояние. Примесите в основния сорт, попаднали при механичното смесване, също могат да бъдат източник на биологично замърсяване.
* Сортът е устойчива биологична съвкупност, състояща се от многобройни индивидуални растения, които са сходни по своите стопански признаци и биологични свойства. Това сходство е винаги относително. Семепроизводните посеви на самоопрашващите се култури представляват смес от хомозиготни линии, но при кръстосването им с растения от други сортове възникват хетерозиготни индивиди. При следващото засяване поради самоопрашването им се формира нееднородно потомство. Появяват се хомозиготни растения по рецесивни гени, притежаващи признаци, по които се различават от растенията на основния сорт. Тези растения трябва да се отстраняват при сортовото почистване. Но друга част от нееднородните растения остават хетерозиготни. Затова растенията с нежелани признаци, обусловени от рецесивни гени могат да бъдат открити едва в следващите поколения при преминаването им в хомозиготно състояние. Затова в продължение на няколко години семепроизводните посеви на самоопрашващите се култури съдържат в скрито състояние биологични примеси, които в процеса на разпадане се отстраняват.
В семепроизводните посеви на кръстосаноопрашващите се култури растенията по принцип са хетерозиготни по гените, определящи признаците и свойствата на дадения сорт. По този начин се извършва непрекъсната хибридизация между нееднородни растения. Затова при тези посеви не трябва в нито едн година да се проявят растения с отрицателни за основния сорт признаци и свойства. Тези нежелани растения бързо се включват в естествената хибридизация и ако отрицателните признаци са обусловени от рецесивни гени, се натрупват в семепроизводните посеви в скрито състояние. Такива посеви на кръстосаноопрашващите се култури са наситени с гени, причиняващи загиване или понижена жизнеспособност и продуктивност на растенията. Поради тази причина на семенните участъци при кръстосаноопрашващите се култури трябва да се премахват примесите и лошите растения до цъфтежа, за да се създаде възможност за опрашване между най-добрите растения от сорта.
Разпадането се установява най-добре в сравнителното изпитване на потомствата (СИП І и ІІ година) като внимателно се проучва всяка линия и фамилия. Понякога между разпадащите потомства се откриват по-продуктивни и по-ценни форми в сравнение с изходния сорт. Тези форми се отбират и се засяват за изпитване и изучаване в селекционни питомници. Те могат да станат родоначалници на нови, по-добри сортове.
* Мутации - естествените (спонтанните) мутации могат да засегнат различни морфологични, биологични и стопански признаци и свойства на сорта. Тяхното количество е сравнително малко, но всички те са вредни и нарушават единната и устойчива биологична система на сорта.
Доминантната мутация се наблюдава в индивида, в който се е появила, а рецесивната остава в скрито състояние. В семепроизводните посеви на самоопрашващите се култури рецесивната мутация може да се прояви на втората година, а при кръстосаноопрашващите се може да не се прояви в продължение на много поколения, тъй като се намира под прикритото действие на доминантните алели. И едва при опрашване вътре във фамилията или при инцухт могат да се появят мутанти във вид на рецесивни хомозоготни форми.
Въпреки че коефициентът на размножаване на възникналите мутации отстъпва на основния сорт, те се явяват сериозна причина за влошаване на посевния материал. Освен това мутациите могат да участват в спонтанна хибридизация и да понижат още повече сортовата чистота на семепроизводствените посеви при следващите размножения.
* Заболявания на растенията - една от опасните причини за влошаване на посевния материал. Болестите нанасят голяма вреда на посевите като намаляват добивите и тяхното качество, а болестите, които се предават със семената, понижават добивите и в следващите поколения. Освен това заболяването на семената ограничава продължителността на тяхното използване.
Причинителите на гъбни, вирусни и бактерийни болести се размножават много бързо. При благоприятни за тяхното развитие условия те могат да предизвикат масово унищожаване на растенията на големи площи. Семената на новите, устойчиви на болести сортове след няколко години загубват своята устойчивост, тъй като се появяват и бързо се размножават нови раси на патогените.
Расообразуването при вредителите и болестите е по-бърз процес в сравнение със създаването на нови устойчиви сортове. Значителен интерес за семепроизводството представляват т.нар. синтетични сортове. Тези сортове са смес от линии със сходни биологични и селскостопански признаци, но различаващи се по устойчивост на различните раси на дадена болест. В процеса на семепроизводство линията от сорта, оказала се неустойчива на възникналата раса, се отстранява и линейният състав се попълва с устойчива на тази раса линия.
Замърсяването на семенния материа и степента на повредите от болести могат значително да се намалят при правилна преценка на потомствата в първичното семепроизводство. Премахването на сортовите и видовите примеси до цъфтежа и преди прибирането, обеззаразяването на семената и другите мерки за борба с болестите и вредителите трябва задължително да се прилагат и в следващите звена на семепроизводството.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Израждане на сортовете 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.