Изразяване отношения на обусловеност (причинност в широкия смисъл) в българското сложно изречение


Категория на документа: Биология


 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

КАТЕДРА:БЪЛГАРСКИ ЕЗИК,ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО ФАКУЛЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Изготвил: _______________ Научен Ръководител: ____________________

________
Русе
2012

Синтаксисът на съвременния български език е запазил някои черти от синтаксиса на старобългарския език, но има и някои съществени разлики. Те се обуславят от един основен факт -синтетичния характер на старобългарския език се заменя постепенно от аналитичния строеж.
Най-съществените белези на българския език се развиват в среднобългарския период и очертават своеобразния характер на езика ни сред другите славянски езици.
Обект на разглеждане от синтаксиса са различните видове синтаксеми. Терминът синтаксема означава всяка част на изречението или всяка комбинация от две или повече прости изречения в рамките на сложните изречения, самите сложни изречения, както и други по-големи цялости.
Основната задача на българския синтаксис е да описва различните видове синтаксеми и да разглежда отношенията вътре и между тях.

Отделните словоформи се обединяват в изречение, когато реализират свои семантични, синтактични и интонационни връзки.
Ако такова обединение става около един предикативен център, наблюдаваме появата на просто изречение.

Простите изречения могат да се свързват в по-сложна езикова цялост и ако при такива цялости има две или повече предикативни ядра, говорим за сложни изречения.

Дефиницията на сложното изречение гласи: синтактична цялост, която се образува от две или повече прости изречения и представлява смислово и интонационно средство, се нарича сложно изречение.

Разликата между простото и сложното изречение, е че: простото изречение има един предикативен център, а сложното има два или повече.
Сложното изречение служи като средство за изразяване на разгърната, усложнена мисъл, за това широко се използва в научната и художествената реч.

Видове сложни изречения:

Смисловите отношения между простите изречения са различни. Също така са различни и синтактичните връзки и начинът, по който простите изречения се свързват в една синтактична цялост, в която обикновено загубват по-важните признаци на своята самостоятелност.

Според това сложните изречения биват сложни съчинени и сложни съставни. От смесването на тези два вида се получават сложните смесени изречения, които съдържат едновременно и съчинителни, и подчинителни отношения.

Освен посочените сложни изречения трябва да отбележим, че има една отделна група сложни изречения, в които основните синтактични отношения се изразяват без помощта на съюзи. Такива изречения се наричат безсъюзни сложни изречения.

Особеностите на простите изречения в рамките на сложните изречения

За простите изречения в рамките на сложните са характерни някои особености, които ги разграничават от самостойните прости изречения.

На първо място това е интонацията. Самостойните прости изречения имат интонационно начало и край на завършени комуникативни синтактични единици. Простите изречения в рамките на сложните нямат такава интонация. Самостойните просто изречения изразяват завършени мисли, въпроси, подбуди, а простите изречения в рамките на сложните изречения често не са в състояние да изпълняват такава функция.

Не във всички случаи обаче простите изречения в рамките на сложното са лишени от способността да изразяват завършени мисли.
При някой безсъюзни сложни изречения, например отделните прости изречения притежават максимална мисловна дейност:

"Почерняха селските ясни дни, смутиха се спокойните и тихи нощи."

(Ел. Пелин)

След всяко от тези прости изречения може да се постави точка, която означава интонационен край.

Относително завършени мисли изразяват и онези главни изречения, чиито подчинени изречения имат факултативна употреба, напр. :
"Разнесе се ясно треперливо изсвирване, което проехтя надалеко" ( Ст. Загорчинов).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изразяване отношения на обусловеност (причинност в широкия смисъл) в българското сложно изречение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.