Клетъчен граничен комплекс


Категория на документа: Биология
Шуменски университет

,,Епископ Константин Преславски"

Факултет по природни науки

КУРСОВА РАБОТА

Тема: Клетъчен граничен комплекс

Изготвила:Меймуне Ружди проверил: Специалност:ГБ,1 курс доц.А.Драгоева
Фak.N:0013

Съдаржание:

1. Биологични мембрани-обща характеристика.
1.1.Мембранни липиди: фосфолипиди,гликолипиди и стероиди.
1.2.Мембранни белтъци: разположение в мембраните,функции.
1.3.Мембранни въглехидрати.
1.4.Течностно-мозаечен модел.
1.5.Образуване на нови мембрани.

2. Плазмена мембрана.
2.1 Обща характеристика.
2.2.Транспортна функция:транспорт на вода,пасивен и активен транспорт на молекули и йони,съвместен транспорт (котранспорт), пренос на частици.
2.3.Рецепторна функция.
2.4. Специализирани транспортни структури-микровили и базални гънки.
2.5.Специализирани контактни структури според функционалното значение: изолиращи,механично свързващи и комунативни контакти.Химичен синапс.

3.Надмембранни образувания:

3.1.Клетъчна обвивка на животински клетки (гликокаликс).

3.2.Клетъчна стена на растителни клетки.

1.Биологичните мембрани са структури,които имат значение за живите клетки.Те отделят клетките от околната среда и обособяват участъци(компраменти) в еукаритотните клетки.Мембраните представляват тънки(6-10nm) липопротеинови комплекси.
Мембранни липиди.Структурна основа на мембраните е двоен слой от липиди.Мембранните липиди се отнасят към 3 основни типа:фосфолипиди,гликолипиди и стероиди.Харектерна особенсот е обособяването в молекулата им на два участъка с различно отношение към водната среда-хидрофилен и хидрофобен. В най-голямо количество в мембраните са фосфолипидите.При най-често срещаните фосфолипиди-фосфоглицеридите,алкохолът глицерол е свързан с две мастни киселини и с фосфорна киселина,към която е прикачена химична група.Освен фосфоглицериди в някои мембрани се съдържат сфиноголипиди, в които вместо глицерол се съдържа алкохола сфингозин.Молекулите на гликолипидите имат подобна на фосфолипидите структура,но не съдържат фосфорна киселина ,а полярни въглехидратни групи.Във водна среда фосфолипидите и гликолипидите се ориентират по определен начин-образуват агрегати,при които,,главите"на молекулите се насочват към водата а ,,опашките"се скриват от нея. В резулатат се образува сферичен мицел или структура от два слоя липидни молекули,която е без свободни краища и затваря определено пространство-компармент.Този липиден слой е непропусклив за водоразтворими полярни молекули.
Холестеролът е основен стероиден компоненет на мембраните на животинските клетки.Тя се се синетзира в клетката или се транспортира в нея от кръвта.Молекулата му се отличава с голяма стабилност и предава здравина на мембраната.
Мембранни белтъци.В зависимост от разположението на мембраните,белтъците се делят на интегрални и периферни.Интегралните мембранни белтъци могат да се отеделятсамо след разрушаване на липидния бислой,докато периферните се освобождават от него.Молекулата на интегралните белтъци съдържа хидрофобни участъци,които взаимодействат с хидрофобните опашки на липидните молекули във вътрешността на бислоя,и хидрофилни участъци,които са ориентирани към водната среда и контактуват с нея.Молекулата на периферните белтъци е полярна,поради което те се разполагат на повърхността на мембраната,като се свързват чрез нековалентни връзки с интегралните белтъци или с ,,глави"на мембранни липиди.Мембранните белтъци изпълняват разнообразни функции.Много от тях участват в транспорта на веществата през мембраните. Те образуват хидрофилни канали в липидния слой,през които преминават полярни молекули и йони,или се свързват със специфични молекули и ги пренасят през мембраната.Мембранните белтъци могат да бъдат ензими,които катализират определни химични реакции.Периферната клетъчна мембрана се съдържа 50%белтъци, а в вътрешната митохондриина мембрана се съдържа 75%белтъци.
Мембранни въглехидрати.Различните видове клетки се отличават с специфично количество и състав на мембранните въглехидрати.Въглехидратите са разположени на клетъчната повърхност и участват в разпознаването на клетките и в осъществяването на контакти между тях.Клетъчните мембрани ограничават определни компарменти.Те имат две страни-едната насочена към вътрешността на компармента,а другата към цитозола.Периферната мембрана също има две различни страни-едната е насочена към външната за клетката среда а другата към цитозола.Двете страни на мембраната се различават по състав на изграждащите ги молекули-мембраните са асиметрични структури.
Течностно-мозаечен модел.Особеност на липидния бислой е неговата полутечна консистенция.Тя се определя от температурата на средата и състава на липидните молекули.Липидните и белтъчните молекули могат да се завъртат,както и да се преместват в равнината на мембраната.Полутечният липиден бислой и разположените в него като мозайка подвижни белтъчни молекули са дали основание общоприетият модел на устройството на биологичните мембрани да бъде наречен течностно-мозаечен.Доказателство за мозаечното устройство на мембраната е е получено чрез метода замразяване на клетката и разломяване на мембраната.Той позволява да се наблюдава електронномикроскопски хидрофобната вътрешност на мембраната.При този метод клетките се замразяват при температура на течния азот след което полученото ледено блокче се разломява.Равнината на разломяване разделя двата липидни монослоя,което позволява наблюдаването на разположените в мембраната белтъци.

2.Плазмена мембрана.
Химичните процеси в клетката протичат във водна среда,повечето от съдържащите се в тчх молекули са хидрофилни.Заобикалящата ги среда в многоклетъчните организми-тъканната течност,както и кръвта,също представляват воден разтвор на различни вещества.За да се обособи в тази среда клетката трябва да има външна граница.Тази граница представлява плазмената мембрана.Плазмената мембрана има многобройни функции.Тя обособява клетката от заобикалящата я среда.Плазмелата осигурява избирателно постъпване на хранителни вещества.Плазмената мембрана притежава рецепторни структури,които разпознават и свързват специфични молекули от външната среда.Специфични мембранни белтъци свързват плазмелата с елементи на клетъчния скелет,на извънклетъчната
Среда или на клетъчната стена.Плазмената мембрана играе важна роля и в клетъчното делене.Изпълнява и други функции-провежда електрични сигнали в нервните и мускулни клетки,участва в образуването на ресничкии камшичета.
Транспортна функция-избирателна пропускливост,пасивен и активен пренос на молекули и йони.Чрез транспортната функция плазмелата регулира обмяната на вещества между клетката и средата.Липидният бислой е хидрофобен и представлява бариера за по-голяма част от полярните молекули.Така мембраната не позволява изтичанена водоразтворимото съдържание на клетките,но също и неконтролирано навлизане на вода с разтворени в нея вещества от външната среда.Транспортът се осъществява в няколко варианта и се определя от това,дали за пренасянето на веществото е необходима енергия.Пропускливостта на плазмената мембрана за различни съединения може да се промени.Всички клетки са силно пропускливи за водата.Водните молекули преминават през плазмената мембрана чрез осмоза .Главно препятствие за водата е липидният бислой на мембраната,който е хидрофобен.Високота пропускливост на мембраните за водата се обяснява отчасти с много малки размери на молекулите й и с тяхната електрическа неутралност.Това им позволява да се ,,промъкнат" между неполярните опашки на липидните молекули в бислоя.Псвен това мембраната съдържа специфични белтъци за пренос на водни молекули-аквапорини.Те образуват канали в мембраната,през които водните молекули преминават с много голяма скорост.

Малките молекули и йоните преминават през мембраната чрез пасивен и активен транспорт.Пасивният транспорт се осъществява без разход на енергия,като веществата се пренасят от едната в другата страна на мембраната чрез дифузия.Скоростта на дифузия на различните молекули зависи от техните размери,електрични заряди и разтворимост в липидите.Неполярните молекули се разтварят в липидния бислой и преминават лесно през мембраната.Полярни,но електронеутрални молекули също преминават свободно,ако са с малки размери.Дифузията на по-големи полярни молекули и на йони се осъществява чрез белтъци,формиращи в мембраната хидрофилни канали.
Транспортът на някои полярни молекули се осъществява с помощта на вградени в мембраната белтъци-преносители.Белтъците-преносители свързват специфично молекулите на едната повърхност на мембраната,след което се променя конформацията им и захванатата молекула се оказва от другата страна на мембраната,където се освобождава.Този тип пасивен транспорт се нарича облекчена дуфузия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Клетъчен граничен комплекс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.