Кръвообръщение


Категория на документа: Биология


ПУ " Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив
Филиал "Любен Каравелов" - гр. Кърджали

РЕФЕРАТ

по

Физиология на животните и човека
на тема:
Кръвообращение

Изготвили: Галена Вълова, Проверил: гл.ас. Арнаудова

Сибел Одаджиева,

Джемиш Тахир,

Айбюке Беркер

Циркулацията на кръвта от сърцето към тъканите и обратно, обусловена от сърдечни съкращения се нарича кръвообращение.

Сърдечната дейност е циклична. Сърдечния цикъл включва една систола и една диастола на предсърдията и камерите.

Сърдечна пауза е този период, в който едновременно предсърдията и камерите са отпуснати. Сърдечната пауза е процес, осигуряващ напълването на сърцето с кръв и възстановяването работоспособността на сърдечния мускул.

Работата на сърцето се осъществява чрез редуването на три строго редуващи се състояния:
* съкращение на предсърдията (систола на предсърдията)
* съкращение на камерите (систола на камерите)
* разхлабване на цялата мускулатура ( диастола)
Систолата на предсърдията води до повишаване на налягането в тях и кръвта се изтласква в отпуснатите камери, като ги донапълва. Кръвта не се връща обратно във вените , тя се предвижва единствено към камерите.
Систолата на камерите започва след тази на предсърдията. Лявата и дясната камера се съкращават едновременно. Различават се две фази:
* фаза на напрежение - налягането в камерите започва да се увеличава в следствие на съкращаването на мускулатурата, кръвта притиска платната на предсърднокамерните клапи, те остават затворени и кръвта не може да се върне в предсърдията. Кръвта е съсредоточена в камерите под голямо напрежение.
* Фаза на изтласкване - полулунните клапи се отварят и кръвта нахлува в артериалните съдове. При изтласкването се наблюдава период на бързо изтласкване на кръвта, а в последствие период на бавно изтласкване.
Диастолата на камерите настъпва след процеса на изтласкване на кръвта. Миокардът се отпуска. Кръвта не може да се върне в камерите, тъй като полулунните клапи са плътно затворени. Камерите започват да се пълнят в момента, в който налягането в камерите е по-ниско, отколкото в предсърдията. Пълненето преминава от по-интензивно в по-бавно.
Физиологичните свойства на сърдечния мускул са възбудимост, проводимост, съкратимост и автоматия.
* Автоматия е свойството на сърдечния мускул да се съкращава под действието на импулси, възникващи в самото сърце. Тя се дължи на възникващата спонтанна деполяризация на клетките на възбудно-проводната система. Деполяризацията възниква в :
1. Синусовия възел - генерира ритъм 70-80 сърдечни съкращения в мин.
2. Предсърдно-камерен възел - сърдечен ритъм 40-50 удара в мин.
3. Сноп на Хис - 25-40 удара в мин.
* Възбудимост - взривен процес, при който се генерира акционен потенциал, резултатът от него е мускулно съкращение. При миокарда се наблюдават два периода - абсолютно рефрактерен период и относително рефрактерен период.
* Проводимост - свойство свързано с провеждане на възбудните импулси по хода на възбудно - проводната система.
* Съкратимост - осигурява постъпването на кръвта в артериите. Мускулните влакна на миокарда са свързани помежду си посредством цитоплазмени израстъци, образува се мускулна мрежа. При надпрагово дразнене в даден участък, реагира цялото сърце.

За определяне на електрическата активност на сърцето се прави електрокардиограма (ЕКГ) - генерираните от сърцето биотокове преминават през тъканите и телесните течности, чрез отвеждане от повърхността на кожата те се регистрират чрез електрокардиограф.

Съкращаването и отпускането на сърцето е съпроводено от сърдечни тонове, първият се дължи на предсърдно-камерните клапи и съкращението на камерната мускулатура /систоличен тон/, а вторият на затварянето на полулунните клапи /диастоличен тон/.

Основни показатели на сърдечната дейност:
* Честота - влияе се от пола, възрастта, психическото състояние, физически натоварвания и др. Нормална честота при възрастен човек - 60-80 удара в мин. /под и над нормалния пулс - брадикардия и трахикардия/.
* Ударен обем - увеличава се под действие на нервни и хуморални влияния. По време на систола от всяка камера се изтласкват 70мл кръв.
* Минутен обем - обемът кръв изтласкан от двете камери за 1 мин.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кръвообръщение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.