Ловна дейност в България


Категория на документа: Биология


Ловна дейност в България

Законова основа на ловната дейност в България

Правилата за ловностопанската дейност са регламентирани от Закон за лова и опазване на дивеча, обнародван в ДВ бр.78 от 26.09200 г., изменен брой 26 от 20.03.2001 г., изменен и допълнен брой 79 от 16.08 2002.

Към Закона действа Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление №151 на Министерския съвет от 13 юни 2001 г., обнародван в ДВ, бр. 58 от 29 юни 2001 г., в сила от 29 юни 2001, брой 43 от 26.04. 2002 г. - Решение № 3722 от 15.04.2002 г. по адм. Д. № 10265 от 2001, изменен ДВ бр. 41 от 8.05.2003 г., изменен ДВ, бр. 101 от 18.Х1. 2003 г., изменен ДВ, бр. 10 от 6.ІІ. 2004 г.

Законът урежда отношенията, свързани със собствеността, опазването и стопанисването, правото на лов и търговията с дивеч и дивечови продукти.

Дивечът се стопанисва по ловностопански райони на популационен принцип.

Опазването на дивеча като национално богатство цели съхраняване на генофонда и видовата разнообразие, увеличаване и устойчиво развитие на дивечовите запаси, обогатяване на фауната и запазване на екологичното равновесие в природната среда.

Опазването на дивеча е основен принцип за организация на ловната площ и управление на ловната стопанство, стопанисване на дивеча, неговите местообитания, екосистеми и процеси, които протичат в тях и упражняване на правото на лов.

Организацията на ловната площ, управлението на ловното стопанство и контролът по стопанисването на дивеча се осъществява от МЗГ.

Дивеч по смисъла на Закона са всички бозайници и птици - обект на лов, които живеят на свобода при естествени условия или се развъждат в заградени територии с ловностопанска цел.

Ловната площ на страната включва всички земи, гори и водни площи, които са обитавани от дивеч, или в които има условия за съществуването му., извън населените места.

Ловната площ на страната се разпределя на ловностопански район и независимо от фондовите граници и собствеността върху земите, горите и водните площи.

Ловностопански райони не се обособяват върху природни резервати.

Площта на ловностопанските райони зависи от основния вид дивеч и се определя при условия и ред , определени от Правилника за прилагане на Закона.

Ловностопанските райони са:

-ловностопански райони на ловните дружинки;

-ловностопански райони на държавни дивечовъдни станции;

-ловностопански райони на бази за интензивно стопанисване на
дивеч;

- ловностопански райони на дивечовъдни участъци.

За увеличаване на дивечовите запаси, запазване на дивечовото разнообразие и съхраняване на генетичния фонд се създават държанти дивечовъдни станции, дивечовъдни участъци бази за интензивно стопанисване на дивеча.

Стопанисването на дивеча обхваща дейностите по запазване и обогатяване на видовото разнообразие, подобряване на местообитанията, опазване и възпроизводство на дивеча, гарантиране на биологичния минимум, достигане и поддържане на допустимете запаси, осигуряване на рационално и устойчиво ползване в ловностопанските райони.

Дивечът в страната се стопанисва от държявните дивечовъдни
станции, държавните лесничейства.

Стопанисването на дивеча се изразява в:
* организиране и извършване на подхранване на дивеча;
* създаване и поддържане на специална фуражна база за дивеч;
* изграждане на ловностопански съоръжения;
* регулиране на числеността;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ловна дейност в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.