Ловна дейност в България


Категория на документа: Биология


* таксация на дивеча;
* опазване и охрана на дивеча.

За запазване на екологичното равновесие и устойчиво развиние на популациите при доказана необходимост се регулира числеността на някои видове дивеч при условия и редопределени с Правилника за прилагане на Закона.

Основни проблеми и предизвикателства, които стоят пред ловнастопанската дейност в България

В началото на 90-те години на миналия век в България бяха достигнати най-високите запаси от благородин елен, елен лопатар и сърни в резултат от комплексната работа в три направления: защита и запазване на генофанда; запазване и обогатяване на видовото многообразие на дивеча; защита и подобляване на екологическите условия да дивечовите местообитания.

В цялата страна бяха успешно интодуцирани елена лопатар и муфлона.

Запасите на някои ведове дребен дивеч са поддържани чрез изкуствено развъждане и разселване в природата. Например: фазани, кеклици, някои патици. Беше изградена мощно производствена база за изкуствено производство на дивеч от държавни институции.

След настъпилата икономическа криза запасите от дивеч са силно намалели. Забелязва се трайна тенденция за спад в числеността на основни видове дивеч.

Трайната тенденция на влошаване на състоянието на дивеча и намаляване на запасите му са в резултат от бракониерство, прекомерно развъждане на хищници, неефективно управление и охрана; неправилно отношение към ловностопанската дейност; недобра координация и съгласуваност в действията с ловнорибарските сдружения по опазване и подобряване на състоянието на дивеча; неадекватно финансиране съобразно нуждите.

Стратегическа цел се явява подобряване на състоянието на популациите на дивеча и техните местообитания.

Тази цел може да бъде постигната чрез изпълнението на следните стратегически задачи:

* Разработване и приемане на Национална програма за развитие на ловната стопанство;

* Увеличаване на дивечовите запаси до научно обосновано ниво;

* Изграждане на динамична база данни за дивечовите запаси по региони, полово отношение, възрастова структура, и трофейни качества;

* Регулиране запасите на хищниците и значително намаляване броя на скитащите кучета чрез използване на незастрашаващи биологичното разнообразие методи;

* Подобряване на нормативните документи и предвиждане на по-строги административно-наказателни мерки срещу бракониерството и свръх ползването от частните ползватели;

* Подобряване на координацията между държавната администрация, СЛБР, и НИПО чрез въвеждане на ефективни механизми на икономически взаимоотношения;

* Укрепване на капацитета на охраната на лова с оглед адекватното прилагане на законодателството.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ловна дейност в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.