Микробиология


Категория на документа: Биология
Химикотехнологичен и Металургичен Университет

Реферат

На тема:

Изготвила: Проверил:
Фак. номер: / /

Ноември 2013г.
Съдържание

1. Структура на клетката..............................................................................3
1.1 Прокариотна...........................................................................................3
1.2 Еукариотна.............................................................................................3
2. Цитоплазмена мембрана..........................................................................4
2.1 Строеж....................................................................................................4
2.2 Функция на белтъците, изграждащи мембраната............................4
2.2.1 Транспортери..................................................................................5
2.2.2 Рецептори........................................................................................5
2.2.3 Ензими.............................................................................................5
2.2.4 Адхезионни молекули....................................................................6
3. Специализирани структури на цитоплазмената .................................6
4. Клетъчен метаболизъм.............................................................................6
5. Мембранен транспорт..............................................................................6
5.1 Пасивна дифузия..................................................................................6
5.2 Облекчена дифузия..............................................................................8
5.3 Активен транспорт...............................................................................9
5.4 Пренос на радикали............................................................................10
6. Използвана литература...........................................................................10

Микробиологията (гр. микрос-малко, логус-наука) е наука, чийто основен предмет са микроорганизмите, които са невидими с просто око и са повсеместно разспространени. Тя изучава тяхната морфология, биохимия, физиология, генетика и систематика.

1. Структура на клетката - фиг.1

Клетката е основна форма на организация на биоорганизмите, която самостоятелно извършва физиологични, двигателни и репродуктивни процеси. Съществуват два вида клетъчни системи - прокариоти и еукариоти

1.1 Прокариотна клетка

При прокариотните клетки (гр. про- до, карион-ядро) (доядрени) няма обособено ядро. Към тях спадат микоплазмите, бактериите и цианобактериите (синьо-зелени водорасли). Клетката на прокариотите е изградена от капсула (съставена от липиди, въглехидрати и мукопептиди), клетъчна стена, цитоплазмена мемебрана и цитоплазма, в която са разположени цитозол, рибозоми, вклучвания и кръгова молекула ДНК. Често клетачната мембра образува мезозома (инвагинация във вътрешността на клетката, към която е прикрепено сплетение, наречено нуклеоид, образувано от кръговата молекула ДНК).

1.2 Еукариотна клетка

Към еукариотните клетки ( гр. еу-добър, карион-ядро) спадат гъбите, дрождите, плесените, някои микроводорасли, растенията и животните. Тяхната клетка е изградена от клетъчна стена, цитоплазмена мембрана, мембранни органели (ядро, ендоплазмен ретикул, апарат на Голджи, митохондрии, лизозоми) и немембранни органели (рибозоми, центриоли, микротуболи, интермедиерни филаменти и микрофиламенти). Те притежават и цитоклет, който придава формата им.

Фиг.1 Устройство на клетката
(http://www.abritvs.com/BioAMR.htm)

2. Цитоплазмена мембранаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Микробиология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.