Морфология на цвета


Категория на документа: Биология


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

РЕФЕРАТ

ПО БОТАНИКА - I ЧАСТ

ТЕМА: МОРФОЛОГИЯ НА ЦВЕТА , СЪЦВЕТИЕ, ФОРМУЛА И ДИАГРАМА НА ЦВЕТА

ШУМЕН
2012

I. СЪДЪРЖАНИЕ

1. Изложение ....................................................................................................... 3.стр

2. Морфология на цвета ................................................................................... 3.стр

2.1. Видове цветове ............................................................................................ 4.стр

2.2. Съставни части на цвета .......................................................................... 4.стр

3.Съцветие .......................................................................................................... 9.стр

3.1 Прости съцветие.......................................................................................... 10.стр

3.2. Сложни съцветия ...................................................................................... 11.стр

3.3. Ботроидни съцветия ................................................................................. 11.стр

3.4. Цимозни (симподиални) съцветия ......................................................... 12.стр

4. Формула и диаграма на цвета ................................................................... 12.стр

4.1. Диаграма на цвета .................................................................................... 13.стр

5. Литература .................................................................................................... 14.стр

II. ИЗЛОЖЕНИЕ

1.Морфологя на цвета
Цветът е генеративен орган на покритосеменните растения,в които се образуват продуктите за безполово и полово размножаване /спорите и гаметите/. След половият процес от него се образуват и семетто и плода.
Морфологическата природа на цвета и неговите части са били и продължават
да се предмет на оживени дискусии.Тези наследвания и създадената на основата на тях, че цветът е възникнал не като метаморфоза на обикновена вегативна клонка, а като метаморфоза на специализирана спорносна клонка.Тези спорносна клонка се нарича "стробил". Морфологичната същност на цвета и неговите части са били и продължават да са предмет на оживени дискусии.Гьоте пръв определи цвета като метаморфоза на стъбления връх, приспособен към целите на размножаването.На основата на това определение бяха предложени различни хипотези (еуантова,псеуантова и др.), които обясняват произхода
на цвета чрез метаморфоза на една листостъблена клонка. Тези хипотези са известни под наименованието фолиарни, защото считат, че цветните части са видоизменени листа. Изследванията върху първите сухоземни растения (Rhynia,Asteroxylon,Psilophyton и др.). Обаче показаха, че в еволюцията на растенията спороносната клонка е възникнала преди вегетивната.Тези изследвания и създадената на основата на тях теломна теория поставиха въпроса за произхода на цвета на съвсем друга основа. Стана ясно, че произходът на цвета като специализиран генеративен орган на цветните растения не може и не бива да се разглежда отделно от генеративните органи на по-нисшите растения. Направеният по-горе кратък преглед на безполовото и половото размножаване на различните групи растения убедително показва, че цветът е възникнал на основата на силното развитие на органите, свързани с безполовото размножаване, и с крайната редукция на органите на половото размножаване. Или с други думи казано, цветът е разновидност на стробила (класовидна спороносна клонка). Цветът е видоизменена скъсена клонка с ограничен растеж, всички части на която са приспособени да изпълняват функцията на размножаването (1) .

1.1. Видове цветове - според разполойението на цвтните части върху цветното легло се различават ациклични , циклични и полуциклични цветове.
- при ацикличните цветове цветното легло е удължено и цветните части са разположени спирално.
- цикличните цветове имат силно скъсено цветно легло в тях цветните части са разположени в кръг. Те са получили от ацикличните.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Морфология на цвета 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.