Органични съединения - определение, свойства, типове


Категория на документа: Биология


Органични съединения - определение, свойства, типове.
Органичните съединения са всички съединения на въглерода, с изключение на въглеродния оксид, въглеродния диоксид, въглеродната киселина и нейните соли.
Най-същественото свойство на въглеродните атоми е, че те се свързват помежду си и образуват въглеродни вериги, които могат да бъдат отворени и пръстеновидни. Въглеродните атоми във веригите се свързват с другите атоми и така се получават молекулите на органичните съединения.
Органичните съединения биват основни и производни.
Основните органични съединения не могат чрез хидролиза да се разпаднат до по-прости органични съединения. Основните органични съединения са монозахариди, глицерол, мастни киселини, аминокиселини и др. Те притежават свойството да се свързват помежду си с еднотипни химични връзки.
Производните органични съединения (полимери) представляват основни органични съединения, свързани помежду си с еднотипни химични връзки. Синтезираните в клетката полимери се наричат биополимери.
Биополимерите могат да бъдат хомополимери (от гр. хомос - еднакъв) и хетерополимери (от гр. хетерос - различен).
Хомополимерите са изградени от еднакви мономери. Те изпълняват структурна функция и роля на резервен хранителен материал в клетките. Такива са полизахаридите.
Хетерополимерите са изградени от различни мономери. Чрез подреждането на мономерите в молекулата на хетерополимера се записва информация. Всяка замяна, отсъствие или добавяне на мономер променя смисъла на записаната информация. Хетерополимерите са белтъците и нуклеиновите киселини.
Въглехидратите са съединения на въглерода с водата и имат обща формула Cn(H2O)n. Те биват монозахариди, олигозахариди и полизахариди. Липидите са неразтворими във вода или хидрофобни (от гр. хидор - вода, и фобос - страх). Те се разтварят добре в органични разтворители - бензол, етер, хлороформ, спирт, ацетон и др. Най-разпространените липиди са мазнините, фосфолипидите и стероидите. Белтъците са хетеробиополимери. Съдържат химичните елементи C, H, O, N и малки количества S и P. Имат сложна пространствена структура и са изградени от мономери - аминокиселини, свързани помежду си с пептидни връзки. Нуклеиновите киселини са високомолекулни органични съединения, съставени от голям брой линейно подредени нуклеотиди. Последователността на нуклеотидите в полинуклеотидната верига е специфична за всяка отделна молекула нуклеинова киселина. Биват ДНК и РНК. Намерени са в ядрен материал, откъдето идва названието им. Поради наличие на фосфатни групи имат кисел характер.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Органични съединения - определение, свойства, типове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.