Планктон. Oпределение, класификации, представители. приспособления.


Категория на документа: Биология


6 .ПЛАНКТОН.ОПРЕДЕЛЕНИЕ,КЛАСИФИКАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Планктонът вкл.видовете,които се носят пасивно от водните течения ,тъй като част от тях нямат органи за движение,а др.част имат такива но не успяват да преодолеят движенията на водната маси.Планктонните хидробионти са суспендирали във водните маси ,но са подвижни тъй като имат органи за движение.Повечето представители са микроскопични ,но и по-големи те трябва да се задържат в най-оптималният за тях воден хоризонт. Те обаче са обречени на постоянно потъване и техните адаптивни механизми са насочени към забавяне скоростта на потъване.Скоростта на потъване е правопропорционална на вискозитетът на водата и обратно пропорционална на отностителната повърхност (а=b/c . α) закон на Освалд.За това хидробионтите трябва да развиват начини за намаляване на остатъчното тегло или увеличаване на относителната повърхност.Способи на планктона за намаляване на на остаъчното тегло: наличие на голямо количество въздух (газови вакуоли-Anabeana или наличие на въздухоносни мехурчета -черупчести амеби) изравняване на плътността на хидробионтите с тази на водата(поемане на големи количества вода -при някои хидробионти- медузи, ктенофори тя е над 90% от масата; наличие на слизести образувания ,които поемат голямо количество вода (ротатории,копеподи);редуциране на тежките скелетни образувания (черупки,раковини) ,които може да липсват или да са тънки и прозрачни,хитинови или кохелинови както при кремъчните водорасли ,планктонни охлюви и т.н.;наличие на мастни включения или мастни капки(полихети);избирателно отделяне на тялото от някои тежки йони-Ca, Na)Способност за увеличаване на относителната повърхност -получава се при максимална абсолютна повърхност и минимални размери на планктона.Тук при някои представители размера на клетката е сведен до асимилационната повърхност-само за извършване на основните си предназначения-това е при растенията .При животните обаче намаляването на размерите не може да е мнг голямо ,не и под оптималните за тях размери .Те образуват много ,но дълги ,с малък обем ,но големи по площ израстъци.При животинския планктон се постига увеличаване на абсолютнатаповърхност при минимално увеличение на обема (Foraminifera,Radiolaria) При намаляване на температурата вискозитетът на водата намалява.За това в топлите сезони ,планктоннът преодолява този нисък вискозитет с увеличаване на проспособленията си -чрез процеса цикломорфоза(наличие на израстъци и шипчета ,които са по-дълги в топлите сезони и намаляване на размерите им в студените сезони при един и стщи вид,провокирано от температурата)Формата на планктона е сферична (най-малка повърхн и най-голям обем) ,което се компенсира с развитието на флагелуми, спираловидна форма ,ромбовидна форма и т.н.,което увеличава площта на планктона.Асиметричната форма допринася за по-бавното потъване на планктона.Начини на движение; флагелуми(1,2 повече) и въртеливо ,но слабо движение ;ресничест апарат -синхронно движещи се (ротатории);реактивен способна движение(медуза,планктонна мида);чрез крайници (ларви на водни насекоми)гръдни крака при копеподи и антените (втори чифт) при кладоцери. Основната биологична класификация е основана на систематичен принцип-бактериопланктон,фитопланктон,зоопланктон,Др.класификация се базира на екологични критерии(напр.периодът ,в който този вид води планктонен начин на живот),холопланктон-целият му жизнен цикъл протича с холопланктонен начин на живот.Мериопланктонът(временен планктон)-хидробионти,които имат планктонен начин на живот само през определен период(хайверните зърна и личинките на рибите).Лъжлив (псевдопланктон)-видове или смао екземпляри,откъснати от събстрата и се носят от водните течения.Основна категория е меропланктонът осбено по отночение на биомасата.Според обитаваният водоем бива-халопланктон (солени води ) и лимнопланктон(сладки).Тези,които обитават реки е потамоланктон.Присъствието на планктон във водата е случайно и необичайно само в долните течения,където скоростта на водата е малка.Бурно развитие на планктон в реките има при органично замърсяване.Няма специфичен речен планктон,той по принцип е донесен по течението от другаде.Криопланктон- в ледници и снегове.Най-често прекарва живота си в латнтен период. В зависимост от това дали планктонът се движи или не се различават пасивен планктон (фораминифери) и активен планктон (всички движещи се).Др.класификация се базира на размерите по принцип всички са дребни,но има и група на мегаопланктон с размери над 1 см(медузи,ктенофори);макропланктонът (личинки на риби и пелагични полихети);мезопланктон-(копеподи,ракообразни);микропланктоn (едри фитопланктони,инфузории);нарича се още мрежов планктон;нанопланктона-(фитоводоеасли);пико или ултрапланктон-(бактерии и вируси).От бактериопланктоните основни са сапрофитните бактерии ,развити в повърхностните слоеве ,а в дълбочинните намаляват.От фитопланктона не се срещат Charophyta,Rhodophyta,Pheophyta)а от всички други групи има в различни количества.В халосферата максимални представители имат Динофлагелатите и Диатомните водорасли.Зоопланктон-от групата нематоди няма представители .Само една мида има планктонен начин на живот (planctonia helzenii)От водораслите само морската краставица .От радиолариите много водят планктонен начин на живот.От ракообразните в моретата и океаните мнг добре епредставен рода Копепода ,сем.Каланоиде.Кладоцерите са по-малко в солените води.От висшите ракообразни-Isopoda.От охювите -крилоноги.От представителите на туниката-оскоплеура.В сладководния планктон от зоопланктона доминират ротаториите,кладоцерите и копеподите.Срещат се черупчести амеби и инфузории .А като временен планктон ларви на водни насекоми.Разпределение на планктоните в халосферата-масово е в крайбрежните части;в открито море -по-малко;намалява от екватора към полюсие ;обилно развит в полярните части В дълбочина намалява фитопланктона.Характерни за подвижния планктон с амиграциите -от по-дълбоки части се придвижва към по-горните.Този планктон,който при денонощни миграции не напуска пелагиала-се нарича епипланктон,но тези които се движат извън границите на пелагиала си се нар.интерзонален планктон.Има и сезонни миграции-през топлите периоди обитават в умерените ширини.Има и трофични миграции ,за да се изхранват.Планктонът е първичен продуцент в хидросферата -синтезира органична материя и храна за всички консументи.Там се извършва и фотосинтеза.Фитопланктона се явява продуцент,а зоопланктона се явява трофично звено във веригата.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планктон. Oпределение, класификации, представители. приспособления. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.