Репродукция


Категория на документа: Биология


1,Същност на размножителния п-с
Размножаването е основно с-во,характерна особеност на живите с-ми,чрез което се постига непрекъснатостта на живота.На земята няма безмъртни организми-всеки миг умират милиони индивиди.Независимо от това животът продължава благодарение на с-вото на организмите да се размножават, да се самовъзпроизвеждат.За запазване на всеки вид растение и ЖВ-но е необходимо неговите индивиди да се размножават и да произвеждат нови,за да се заменят индивидите,които постоянно отпадат.Процесът на размнож-то при разл-те организми е изключително разнообразен.Най-общата класификация се основава на безполовото и половото размножаване.
Безполово размножаване- при него участва само един родителски индивид.Форми на безполовото размножаване са:
-ч/з делене-среща се при нисшите едноклетъчни растителни и животински организми.При него родителските индивиди се разделят на две еднакви части и всяка от тях става нов цялостен и самостоятелен организъм.Деленето на клетката е миотично.Плоските червеи и морските звезди се разножават по този начин.
-ч/з пъпкуване-при него в/у майчиния организъм се образува пъпка,която след достигане на определени размери се отделя,нараства и създава нов организъм.Квасните гъби,инфузориите, гъбите,мешестите и др.се размож.по този начин.
-ч/з спори –състои се в това,че майчиния организъм се дели на 2,4,8 и повече еднакви части-спори.Тези спори са особени клетки със силна защитна обвивка.Ката попаднат при благоприятни у-я, спорите се р-ват в нов организъм.Водораслите, лишеите,гъбите, мъховите и папратите се размож.по този начин.
-вегетативно размнож-при него новите организми се образуват от отделни части или от органи на други организми.В С.стопанство се прилага за бързо размножаване на редица полски,овощни, ягодови,декоративни и др.растения
Полово размнож.- При него винаги участват 2 индивида.Всеки от тях образува и отделя специални полови клетки,които се сливат и образуват зигота,от която се развива новият организъм.Половите клетки имат хаплоиден брой хромозоми.Диплоидния брой хромозоми се възстановява при оплождането.В хода на еволюцията най-напред се появило безполовото,а след това половото размножаване.При едноклетъчните организми,въпреки че преобладава безполовото,се проявява и половото размножаване. Наблюдават се два вида процеса-копулация и конюгация.При копулацията настъпва силно сливане на двата организма и се създава нов, а при конюгацията клетките се допират и временно се сливат,при което настъпва обмяна на ядрено съдържание, отделят се и се развиват, като запазват своята индивидуалност. Ако новите клетки си прелечат,половото размнож.е изогамия,ако те се различават-анизогамия.Всички висши ЖВ-ни се размнож.полово-чрез оогамия.При тях е ясно изразен половия деморфизъм на мъжкия и женския организъм.Една от редките разновидности на половото размножаване е партеногенезата- р-тието и образуването на нов организъм от неоплодена яйцеклетка.

2,Периоди/етапи/и направления/страни/на размнож.п-с
В създаването на съвременните породи С.С.ЖВ-ни е концентриран огромен труд на мн.поколения животновъди.Дарвин за 1-ви път доказваче могъщие ф-ри за изменение и усъвършенстване на С.С.ЖВ-ни са естествения и изкуствения отбор.Чрез тях човек въздейства в/у ЖВ-те, като прилага определена с-ма на съешаване и кръстосване и предизвиква появаването на едни или други качествени изменения.Р-тието на промишлеността и създаването на крупни консумативни центрове наложиха бързото увеличаване на производството на животински продукти.За създаване и усъвършенстване на нови породи ЖВ-ни решаваща роля изиграва повишаването на репродуктивната ефективност на ЖВ-ните.Корените на биологията на размножаването идват от дълбока древност.През 4век.пр.н.е. съществувала класификация на типовете размножаване като живораждащи и яйцераждащи и е било известно партеногенетичното размножаване на пчелите.През 1780г.италянският учен Лазаро Сиаланцапи за първи път провежда изкуствено осеменяване на кучка и били родени напълно здрави приплоди.За основоположник на изкуственото осеменяване като зоотехнически метод се смята руския биолог Иля Иванов. През 1899г.той пристъпва към производствени опити с изкуствено осеменяване на кобили. За да се използват по-ефективно ценните в генетично отношение разплодници,се изграждат станции за изкуствено осеменяване. Успоредно с организационните форми се усъвършенстват и технологията за получаване,преценка и съхраняване на спермата и методите за нейното аплициране в половия апарат на женските ЖВ-ни. Голям принос за масовото прилагане и за многократното увеличаване ефективността на изкуственото осеменяване са разработванвето и внедряването през 50-те години на криоконсервацията на спермата от бици.Благодарение на изключителната ефективност на методза за криоконсервация на спермата като средство за практическо реализиране на генотипната селекция този метод стана основен елемент на националните програми за р-тие на ЖВ-въдството в почти всички страни.Успоредно с разработването и усъвършенстването на технологията на изкуственото осеменяване задълбочено се проучваше и се постигнаха успехи в областта на репродуктивната физиология.При нарушаване на репродуктивния процес,за де се нормализира,на ЖВ-ните се дават хормални препарати за възстановяване на хормоналния статус.Постиженията в областта на биотехнологията през последните години позволиха да се разработи и внедри методът на трансплантация на ембриони.В съответствие със закономерностите на общественото р-тие и непрестанното нарастване на потребностите от ЖВ-нски продукти важна роля за увелич.на производството на тези продукти се отрежда на повишаването на плодовитостта на ЖВ-ните и на репродуктивната ефективност.

3.Ф-ри,които определят размнож.п-с
В/у репродуктивните ф-ции на ЖВ-ните влияят сл.ф-ри:

Генетични фактори- важва роля за повишаване на плодовитостта и на репродуктивната ефективност в жв-въдството играят генетичните ф-ри.Генетичните заложби се създават в процеса на селекцията,а решаваща роля за тяхната изява имат ф-рите на ок.среда.Родителските организми носят характерните особености на вида и породата и по генетичен път ги предават на техните приплоди.Всекси вид жв-но,дори всяка порода има свой установен тип на размножаване,свои характеристики на половата ф-ция,на яйчниците и на половия цикъл.При кравите се наблюдават фамилии с висока заплодяемост,къс сервиз период и активна нормална ф-ция на половата с-ма.Най-обобщаващ критерий за възпроизводителната способност на женските жв-ни е тяхната способност след настъпване на племенната възраст да дават през определени физиологично обусловени периоди жизнеспособни приплоди.Наследствената обусловеност на жв-те към заболявания на половата с-ма или нарушаване на половата ф-ция,изграждаща се в неразгонване,трудно заплождане,ембрионална смъртност,аборти и раждания на мъртви и нежизнеспособни приплоди,влошава силно репродуктивния процес.
При мъжките жв-ни е установено,че репродуктивната ефективност зависи до гол.степен от генетичните заложби на разплодниците за плодовитост.В някои държави са успели да повишат заплодяемостта на кравите от първо осеменяване чрез строго бракуване на бици със заплодяемост от първо осеменяване под 50%.Налага се при селекция на разплодници да се използва признакът плодовитост като критерий при отбора на разплодници за племенни цели.
Екзогенни ф-ри- От факторите на околната среда най-силно въздействие в/у репродуктивните ф-ции на женските жв-ни оказва качествения състав на дажбата.Недостигът на дори незначителни количества витамини или микроелементи може да причини непълноценно използване на енегрията,а недостатъчното кол.на енергия води към нарушаване на въпроизв.ф-ции.Трябва да се има предвид физиолог.с-е на женските жв-ни като р-ж на организма,нач.на лактация,край на бременост и др.През сухостойния п-д потребностите от хр.в-ва също са мн.високи. Недостатъчното снабдяване на организма с енергия нарушава възпроизв.ф-ции на женските жв-ни.Мн.гол.е потребността на енергия за образуване на мляко и за поддържане на нормалната ф-ция на централната нервна с-ма и на половия център.Жв-ните не трябва и да се прехранват,особено младите за разплод,понеже води до затлъстяване,а от там и до безплодие.От кол.и кач.с-в на протеина зависи равнището на продукцията и изграждането на плода.При недостиг на белтъчини силно се нарушават репродуктивните п-си.Излишъкът в дажбата може да предизвика потискане на половите ф-ции.Минер.в-ва са необходими за нормално протичане на репродуктивния п-с.Фосфорът пренася и използва енергията в организма на жв-те.Недостигът му в дажбата и организма води до нарушена ф-ция на организма.Понижава репродуктивните ф-ции.Калцият също влияе в/у въпроизв.ф-ции,като при недостиг се нарушава половага ф-ция.Значението на елементите мед,цинк,манган, кобалт,йод и др.проявяват действието на хормоните и спомагат за нормалното функциониране на жлезите с вътрешна секреция.При недостиг се нарушава дейността на ендокринната с-ма.Недостигът на микроелементи води към биологично непълноценност на яйцеклетката,понижена заплодяемост,аборти,раждане на нежизнеспособни приплоди,удължаване на сервиз п-да и др.Вит.А регулира възпроизв.ф-ции на жен.жв-ни.При недостиг причинява ниска заплодяемост,безплодие, аборти,трудни раждания,раждане на нежизнеспособни,мъртви или следи приплоди.При недостиг на вит.Д –подобно на вит.А.Вит.Е подтиска п-сите на окисляване в кл-те и тъканите на живия организъм.Недостигът на вит.Е предизвиква намаляване на зплодяемостта и ембрионалната смъртност,увеличаване на случаите на аборти и мъртвородени приплоди.Климатичните ф-ри като светлина, темп-ра,чистота на въздуха, отсъствие на амоняк,СО2 и други вреднодействащи в-ва, са друг важен фактор на ок.среда.
От факторите на ок.среда храненето влияе най-силно в/у репродуктивните ф-ции на разплодниците.Недостатъчното и нъпълноценно хранене на младите разплодници забавя р-жа на организма,включително и на тестисите,удължава периода на сперматогенезата и настъпването на полова зрелост.При младите разплодници за балансиране на дажбите може да се дават в по-голяма степен храни от животински произход-обезмаслено мляко,рибено брашно,месо-костно брашно и др.При биците и кочовете с напредване на възрастта в дажбата все по-голямо участие трябва да заемат качественото сено,зелената трева,сочнете ф-жи и да се намалява относителния дял на концентрираните ф-жи.Минер.в-ва имат гол.знач.за протичането и регулирането на жизнените п-си в организма,включително и на репродуктивните.Гол.знач.имат някои микроелементи като мед,манган, цинк,йод,селен и др.Най-силно влияние оказват витамините. За нормалното протичане на сперматогенезата темп.в семениците трябва да е постоянна и с 3-4*С по-ниска от телесната.Установено е,че при темп.на въздуха над 30*С се нарушава терморегулационната ф-ция на скротума и настъпва повишаване на темп.в семенниците.Необход.е през този период разплодниците да се държат в хладни и проветливи помещения и да се къпят 1-2 пъти дневно. Сл.светлина стимулира половите ф-ции,включително и сперматогенезата.Ултравиолетовите и инфрачервените лъчи поощряват сперматогенезата.Извършвани са опти с нерези поставени първоначално на тъмно,а след това на слъвчева светлина при което кач.на спермата се подобрява.Особено ясно е изразено стимулиращото влияние на светлината в/у сперматогенезата при мъжките птици.Доказано е гол.знач.на ежедневното движение в/у общия тонус на организма,половото влечение и кач.на спермата.
Ендогенни ф-ри- Това са хормоните,ензимите и имунните тела.Редовното ф-циониране на половия апарат и външната изява на тези ф-ции в най-гол.степен се обуславят от половите хормони.Регулирането на репрод.ф-ции на жен.жв-ни се осъществява от хормони,които се образуват и се отделят от хипоталамуса,хипофизата, яйчниците,надбъбречните жлези,плацентата и други ендокринни жлези.Ензимите също играйт важна роля в репрод.п-с.Те са в основата на об.на в-вата в организма и ч/з тяхното действие се осигурява енергия за придвижване на сперматозоидите и за срещата им с яйцеклетката. Имунните тела,които се образуват в организма на женските и мъжките разплодни жв-ни,също спадат към ендогенните ф-ри.
От ендогенните фактори най-голямо знач.за репродуктивните ф-ции на мъжкия полов апарат имат хипофизните гонадотропни хормони. Те се образуват осилено след настъпване на половата дрелост в предния дял на хипофизата.Известни са като фоликулостимулиращи и лутеинизиращи хормони.Фоликулостимулиращият хормон стимулира деленето на половите клетки в семенните каналчета и влияе цялостно в/у сперматогенезата.Отделеният от хипофизата лутеинизиращ хормон стимулира образуването и отделянето на андрогенни хормони в семенниците.

4,Морфология на половите органи на женските жв-ни

Половите органи на жен.жв-ни се раздел.на нътрешни и външни.Към вътрешните се отнасят яйчниците, йцепроводите и матката.Към външните полови органи сс отиасят влагалището, влагалищното предверие,клиторът и срамните устни.
Полови органи иа крава.
-вътрешни полови органи.Яйчниците имат ендокринна и репродуктивна ф-ция.Ендокринната ф-ия сс изразява в образувансто на фоликулнитс хормони (естрона, естриола и естрадиола)и на хормона на жълтото тяло (прогестерона). Репродуктивната ф-ция се състои в образуването, развитието и узряването на половите клетки (яйцеклетките).Яйчниците са разположсни в тазовата кухина.Имат овална форма и плътна консистенция. Срсдните размери на яйчниците са 2-3,5см.Когато яйчниците са във фаза покой, повърхността им е гладка. При еструс по повърхността на яйчника има 2-3 мехурчести образувания - граафови фоликули, с диамстър 12-14мм. Когато кравата е в състоянис на метеструм, по повърхността на яйчника има твърди, с плътна консистенция образувания-жълти тела.ЖЪЛТОТО тяло сс образува на мястото на спукания граафов фоликул.Има три вида жълти тела. Яйчникът е покрит със съединителнотъканна обвивка изградена от кубични епителни клетки. Яйцепроводите са две силно нагънати тръбички с дьлжина 20-30см и с диаметър 1-3мм. Те свързват маточнитс рога с яйчницитс, като в крайната си част образуват фуниевидно разширсние, което осигурява попадансто на яйцсклетката в яйцепровода.Връзката м/у инфундибулума и яйчника се осъществява от 3-5 нишки, които са състоянис на контракция по времс на овулация.След инфундибулума яйцепроводите са широки 4-8мм.Тази част от тях се нарича ампула на яйцепровода, където се извършва оплождането. Матката е изградена от шийка, тяло и рога. При кравата е двуразделна.Шийката на матката е връзката с влагалището. Тя е дебелостенна мускулна тръба с плътна консистенция,с дължина при отделнитс породи от 6 до 12см.Централно по дьлжината на шийката е разположен цер-викалният канал, който се свързва с влагалището чрсз външен отвор и с тялото на матката чрсз вътрешен отвор.Шийката се състои от три слоя-лигавица,мускулен слой и сероза. Тялото на матката е разположсно медиално м/у шийката и рогата. Има плътна,но мека консистснция за разлика от шийката, дължина 10 см.Рогата на матката започват от тялото и завършват в началото на яйцепроводите. Дължината им при кравата с 15-20см. Рогата на матката са изградени от три слоя-лигавичен, мускулен и серозен.Лигавицата на матката е образувана от многослоен цилиндричсн и кубичен епител.Нарича се ендометриум.В лигавицата са разположени маточните жлези. Мускулният слой с изграден от напречна и надължна мускулатура, която образува миометриума.Серозният слой е продължение на перитонеума и се нарича периметриум.Матката па кравата е разположсна над пикочния мехур и виси свободно от широката маточна връзка, която е свързана с поясната мускулатура. При юницитс е разположсна в тазовата кухина,а при многократно раждалитс крави-в тазовата и коремната кухина.
-външни полови органи-Влагалищсто е мускулнатръба с дължина при различните породи 15-30см. Започва от влагалищно преддверие и завършва с влагалищното дъно, в което се намира част от цервикса. Разположено е в тазовата кухина. Стсната на влагалището е изградена от лигавичсн, мускулен и съсдинителнотькансн слой.Лигавицата сс състои от призматичен и кубичен епитсл, който образува надлъжни гънки. Мускулният слой е изградсн от напречна и надлъжна гладка мускулатура.Влагалищсто е орган на съвкуплснието и част от мекия родилен път.Предверието на влагалището е мускулна тръба,разположсна на вътрешния ръб на срамните устни до пикочния канал.Дължината му се определя преди всичко от възрастта и от породата-от 6 до 15см.Стената на влагалищиото преддверие е изградсна от три слоя-лигавичен,мускулен и съединителнотъканен.Клиторът е рудиментиран мъжки полов орган, изграден от две пещеристи тела,които образуват тялото и главичката. Разположен е вьв вентралния ъгьл м/у двете срамни устни.В него има много нервни окончания, които го правят най-чувствителната част от женския полов апарат.Вулвата е образувана от двете срамни устни, които затварят пом/у си срамната ципа. Срамните устни са покрити с мастни жлсзи,които отделят секрет със специфична миризма.Кожата на срамните устни е осеяна с много нервни окончания и нежни косми,което я прави силно чувствителна при допир.
Полови органи на овца и коза.Яйчницитс на овцата и козата имат овална форма и са разположсни близо до началото на рогата на матката.Обикновено по яйчниците на овцата зреят 3-4,а на козата -4-6 граафови фоликула.Дължината на яйцспроводите е 15-16см. Дължината на матката е 12-15см.Цервикалният канал е дълъг 5-7см.В него се образуват 6-8 гънки, които го правят труднопроходим за сперматозоидите и за инструментите за осеменяване.Влагалищната част на маточната шийка има форма на отворсн лешник и по реме на еструс е с цвят на малина.Дължината на влагалището е 10-12см.Влагалищното преддверие е с дължина 4-6см.Клиторът е разположсн към вентралния ъгъл м/у срамните устни.
Полови органи на свиня.Яйчницитс са разположени в задната третина на коремната кухина.Имат форма на грозд, която се опредсля от многото зреещи граафови фоликули или жълти тела.Дължината на яйчника с около 2-3см.Достигналите пълно р-тие граафови фоликули имат диамстър 8-10мм.Яйцепроводите са дълги 25-30см и представляват силно нагънати тръбички.Матката се състои от цервикс,тяло и рога.Рогата на матката се характеризират с голямата си дължина-при нераждалите свине 0,5-0,6см. При бременните свине общата дължина на рогата достига 3см.Рогата са силно нагънати и при бременност във всяка гънка се разполага плод.В края на бременността те се разполагат от тазовата кухина до диафрагмата.Тялото на матката е късо-обикновено 4-6см. Шийката на матката е дълга 15-18см.Тя е рязко отделена от тялото и от влагалището.По дължината й е разположсн цсрвикалният канал.Влагалищсто е мускулна тръба с дължина 10-20см.Влагалищното прсддвсрие е с дължина 5-7см.Клиторът е разпо ложсн във вентралния ъгъл на 2-3см м/у срамнитс устни.Дължината му достига З-5мм.Влагалището и срамнитс устни са осеяни с жлези,които при еструс отделят секрет със специфична за вида миризма.

5,Репродуктивна ф-ция на яйчниците/оогенеза/
Яйчниците при младите ЖВ-ни имат малки размери.С настъпването на половата зрялост размерите им се увеличават постепенно,започват да се развиват първите фоликули и яйцеклетки.Р-тието на фоликула със съдържащата се в него яйцеклетка преминава през 3 последователни фази-фаза на размож.,на р-ж и на зреене.
Фаза на размножаване- образуват се първичните фоликули.Този процес протича чрез постоянно делене на първичните полови клетки през ембрионалното р-тие на женските ЖВ-ни.Броят на първичните фоликули в яйчниците е значителен.Само незначителна част от тях се развиват и преминават в граафови фоликули.
Фаза на растеж- тук се образуват вторичните и третичните фоликули. Вторичните фоликули представляват значително нараснали фоликули.Те са разположени по-навътре в паренхимната зона на яйчника. Яйцеклетката на вторичните фоликули е нараснала значително и около нея се образува обвивка от няколко слоя фоликулни клетки,означена като оолема.След оолемата се разполагат радиално няколко слоя фоликулни клетки,които образуват колона радиата.Тя играе роля при изхранването на зреещата яйцеклетка.Най-отвън вторичните фоликули са покрити със съед.обвивка тека фоликули.Тя се състои от вътрешен и външен слой.С настъпването на половата зрялост някои от вторичните фоликули започват да се р-ват и се превръщат в третични, или граафови фоликули.Превръщането на вторичните фоликули в третични протича след появат на кухина,изпълнена с течност,съдържаща значително кол.естрогенни полови хормони,които ч/з кръвния ток се разнасят из организма на ЖВ-ното.Граафовите фоликули при отделните ЖВ-ни имат разл.размери.При кравите техния диаметър е 15-17мм,свинята-10-12мм,овцете и козите-5-7мм,кобилите-20-40мм,а при жената е 9-12мм.При многоплодните ЖВ-ни поради гол.бр.граафови фоликули формата на яйчника се променя и придобива форма на грозд.
Фаза на развитие- тя започва непосредствено преди овулацията и завършва след приключването `и.Зреенето на яйцеклетката се характеризира с два типа делене.1-вото делене се извършва в готовия за овулация граафов фоликул,като се запазва пълния набор хромозоми на даден вид.От ооцита от І порядък се получава ооцит от ІІпорядък и се отделя първото полюсно телце.Второто делене настъпва след овулацията,когато яйцеклетката попада в яйцепровода.То се характеризира с неравно разделяне на ооцита от ІІ порядък,в резултат на което се получава зряла яйцеклетка.

6,Овулация и морфология на яйцеклетката
Процесите на спукването на граафовия фоликул и отделянето на яйцеклетката се нар.овулация.Установено е,че при овулация тургорът на фоликулния мехур намалява,напрежението на стената му изчезва и едва тогава настъпва овулацията.Няколко часа преди това на върха на фоликуласе появява и ясно се различава полупрозрачно петънце,насочено към инфундиблума.След известно време на мястото на това петънце настъпват подуване и разпукване.От образувания отвор изтича фоликулна течност,което изтичане продължава 1-2дни след овулацията.В яйчниците на многоплодните ЖВ-ни,където зреят значителен брой фоликулш,овулацията протича постепенно и продължава по-дълго.При С.С.ЖВ-ни овулацията протича през разл.време на еструс.При кравата е м/у 20-ия-30-тия час след проявяването на клиничните признаци на еструса, при овцата около 24-тия час,при ксозата е м/у 32-ия и 43-ия час,при свинята м/у 36-40-тия час,при кобилата е м/у 72-140-тия час,при зайкинята настъпва след съешаването с заека.
Яйцеклетките на С.С.ЖВ-ни имат сходно устройство.В тях е разположено голямо кръгло ядро,което се намира в протоплазмата.Външния край на протоплазмата е уплътнена и образува т.нар.жълтъчна обвивка,оградена от прозрачна мембрана на яцеклетката-оолема.М/у жълтъчната обвивка и оолемата има пространство,което е запълнено с течност и се нар.околопротоплазмено пространство.В него след първото делене на ооцита попада първото полюсно телце.Непосредствено след овулацията яйцеклетката обикновено е покрита с клетки на фоликулния епител,които образуват втората обвивка на яйцеклетката-колона радиата.Третата обвивка се образува след овулацията и след попадането на яйцеклетката в яйцепровода.

7,Жълто тяло,образуване и видове жълти тела
Жълто тяло-След овулацията на мястото на граафовия фоликул в/у яйчника остава вдлъбнатина.Часто от нея се запълва с кръвен съсирек и след това с бързо растящи клетки.Тези клетки се размножават бързо, приемат многоъгълна форма и се превръщат в лутеинни клетки,които отделят специфичен жълт пигмент-лутеин.Лутеинните клетки в жълтите тела на козата и свинята не съдържат лутеин,затова жълтите тела при тях са сиво-бели.Лутеинните клетки изместват кръвния съсирек,който се резорбира и по такъв начин изпълват изцяло вдлъбнатината в яйчника.От съединителто-тъканните елементи на фоликула се отделят радиални прегради,които с кръвоносните съдове и нервните клетки навлизат от периферията към центъра.По този начин се оформя жълтото тяло-корпус лутеум.Жълтото тяло при ССЖВ-ни е с плътна консистенция,като при кравата има гъбовидна форма и проминира над яйчниковата повърхност.Оформеното жълто тяло функционира като временна жлеза с вътрешна секреция,отделяща хормона прогестерон.Прогестерона потиска р-тието на нови граафови фоликули и образуването им,поради което при бременните ЖВ-ни половият цикъл се преустановява.При оплождане на яйцеклетката и настъпване на бременност към 11-тия ден жълтото тяло се увеличава силно,достига максимални размери и се оформя като жлеза с вътрешна секреция.Ако след овулация не настъпи бременност,жълтото тяло започва постепенно да губи чуствителност към хипофизните гонадотропни хормони,а след това претърпява обратно р-тие.В този случей при кравите на 12-ия ден след овулация се наблюдава бърза дегенерация на лутеинните клетки и бавна промяна на цвета му.Понякога при смущения в механизма на лутеолизата е възможно жълтото тяло да се задържи в яйчника.Наличието му в този случей обуславя т.нар.Анафродизия,която може да има различна продължителност.За да се възстанови отново ф-цията на яйчниците,необходимо е жълтото тяло да се отстрани.

8,Естрогенни хормони и тяхното действие
Естрогени-към тях се включват хормони ,които притежават способността да предизвикват еструс у ЖВ-ните.Основното място за тяхната биосинтеза е в развиващия се граафов фоликул на яйчника,а през брамеността-плацентата на ЖВ-те и жената.Естрогените се разделят на 3 групи-естествени, производни на естествените/полусинтетични/ и изкуствени/синтетични/.
-Естествени естрогени-произвеждат се в организма на ЖВ-те и човека и може да се извличат от там.Те са стероиди и съд.цикло-пентанперхидрофенантреново ядро.Към естествените хормони се отнасят 3 основни хормона-естрадиол,естрон и естриол.Те имат различна физиологична активност.В уринат на бремените кобили са открити още и хормоните еквилин,еквиленин и грипулин.Естрогените са разтворими във вода,но се разтварят в естер,хлороформ, алкохол,ацетон и растителни масла. Естрадиолът е главният и най-активен естествен естроген в организма на женските ЖВ-ни.Различават се алфа и бета естрадиол.Бета естрадиолът представлява първичния яйчников хормон и се намира във фоликулната течност. Естронът е първият стероиден естроген,който е изолиран.Съдържа една кетонова група,чието наличие понижава значително естрогенната му активност.Съдържа се в урината на бременни жени и кобили,а освен това в малки количества е установен и в урината на жребец.Естриолът съдържа три хидроксилни групи.Има значително по-слаба естрогенна активност.Изолиран е от яйчниковата тъкан и от урината на бременна жена.
-Полусинтетични естрогени-синтезират се при химични реакции с естествени естрогени.По този начин е получен етипил-естрадиолът,който притежава по-висока биологична активност от естрадиола.
-Синтетични естрогени-наред с естествените и полусинтетичните естрогени имат мн.вис.естрогенна активност,притежават и някои синтетични нестероидни с-я,които не съдържат фенантреново ядро.Такива са производните на стилбена,включващи две бензолови ядро-синетрол,диетил-стилбестрол и др.
Действие на естрогените-Характерно за естрогените е тяхното биологично въздействие в/у половите органи на женските ЖН-ни,в/у вторичните полови белези,млечната жлеза,жлезите с вътрешна секреция и об.на в-вата.
-действие в/у половите органи-Естрогените играят гол.роля при р-жа и оформянето на половите органи при женските ЖВ-ни.При настъпване на половата зрелост,под действието на естрогените значително се увеличава размерът на половите органи,стимулират се растежът и диференцирането на влагалището и настъпват хиперплазия и каратинизация на лигавичния му епител.Естрогените предизвикват увеличаване на размера и масата на матката.Естрагените повишават чуствителността на миометриума към окситоцина.Те имат отношение и към периодичните промени и регенеративните процеси в ендометриума и са причина за трансформацията му през половия цикъл при женските ЖВ-ни.Маточните жлези се увеличават интензивно и образуват секрети.Естрогените сенсибилизират матката по време на раждане,а след него ескоряват отделянето на последъка и инволюцията.Яйцепроводите се съкращават най-интензивно по време на овулацията,което спомага за поемането на яйцеклетката,за нормалното `и предвижване,за оплождането и направляването `и към матката.Естрогенните хормони стимуират инкрецията на лутеинизиращия хормон,ускоряват резорбцията на жълтите тела и предизвикват настъпването на следващия полов цикъл.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Репродукция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.