Система на учебното съдържание по биология


Категория на документа: Биология


Система на учебното съдържание по биология

1. РЪКОВОДНА РОЛЯ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО БИОЛОГИЯ

Една от най-важните задачи на дидактиката на биологията е да определи съдържанието на образованието. Учебното съдържание заема водещо положение в учебно-възпитателния процес по биология. То определя специфичните особености, формите и методите на обучението по всеки учебен биологичен предмет.

Системата на учебното съдържание по биология, разгледано във функционален аспект, включва:

а) фактологично съдържание, т. е. съвкупност от факти за живота, устройството, функциите и развитието на живите организми, чието усвояване дава възможност за придобиване на конкретни знания в областта на биологичната наука;

б) теоретично съдържание, т. е. изяснява основни понятия, закони, закономерности; връзките и взаимоотношенията между тях; хипотези и теории, чието овладяване осигурява научни знания, необходими за развитие на познавателните способности на учениците и за формиране на техния мироглед;

в) методологично съдържание, т. е. посочва методи, начини, правила и алгоритми, свързани с усвояването на знанията, включително и методи на биологичната наука;

г) дейности, умения (умствени и практически) и навици за самостоятелно придобиване на знания и за тяхното практическо атриложение;

д) идеи и възгледи, които дават възможност за изграждане на правилен класово-партиен подход, на диалектико-материалистически мироглед и активна жизнена позиция в изграждането на развито социалистическо общество;

е) принципи и норми на поведение в духа на моралния кодекс на строителя на комунизма.

Водещ компонент на учебното съдържание по биология са основополагащите научни теории и всички свързани с тях понятия, закони и закономерности, т. е. теоретичното съдържание.

Характерът, равнището и обемът на знанията, уменията и навиците, които учениците трябва да усвоят по отделните биологични учебни предмети, се определят главно от учебната програма и от учебниците. Учебната програма е държавен документ, непосредствено свързан и определен от партийната и държавната политика по отношение на образованието, съобразен със състоянието и тенденциите в развитието на биологичната наука и техническия прогрес, от психическите и физиологичните особености на учениците на определена възраст, от закономерностите на учебно-възпитателния процес.
2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПОДБОР И СТРУКТУРИРАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО БИОЛОГИЯ

Подборът на учебното съдържание по биология няма случаен характер, а е научно обоснован. Върху него оказва влияние комплекс от фактори, между които от особено значение са: целите и задачите на образованието в определен етап от обществено-икономическото развитие на страната; състоянието и перспективите в развитието на биологичната наука и на научнотехническия прогрес; потребностите от кадрй за икономиката, производството и другите сфери на материалния и духовния живот на изграждащото се социалистическо общество. Подборът на съдържанието на обучението и образованието по биология се определя и от дидактическите принципи, като научност и достъпност, системност и последователност, нагледност, активност и съзнателност, единство на теорията и практиката и др.С развитието на биологичната наука, на практиката на обучението, на изменението на целите и задачите на образованието, на постиженията на психологията и възрастовата физиология, на общата и частните дидактики и др. непрекъснато възникват нови проблеми за усъвършенствуване на учебното съдържание по биология.
2.1. ОБУСЛОВЕНОСТ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО
И ОТ ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА

Методологична основа на биологичното образование в единното средно политехническо училище са принципите на марксизма-ленинизма за формирането на всестранно развити личности, активни строители на комунистическото общество, за взаимната връзка между научните знания, мирогледа, практиката, за комплексния подход към процеса на комунистическото възпитание на младежта. Генералната цел на нашето образование, формулирана в Тезисите за развитие на образователното дело (1979г.), а преди това и в Писмото на др. Тодор Живков до ЦК на ДКМС (1978 г.), по своята същност са теоретична основа за коренно преустройство на нашата образователна система в съответствие с принципите на марксистко-ленинската педагогика и с оглед изискванията на социалистическото строителство у нас.

Целите и задачите на училището като идеологичен институт определят целите и задачите на всеки учебен предмет -те са изходно начало при определяне на учебното съдържание, на формите, методите, подходите, средствата и т. н., прилагани в процеса на обучението.

В социалистическото общество образованието е главна съставна част на комунистическото възпитание, основа за всестранното развитие на подрастващите поколения и важен фактор за обществено-икономическото и културното развитие на страната.
2.2. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА НАУЧНОСТ И ДОСТЪПНОСТ

Учебното съдържание по биология трябва да бъде на съвременно научно равнище и да отразява основите и перспективите в развитието на биологичната наука. Това налага необходимостта от периодично обновяване на програмното съдържание и привеждането му в съответствие с най-новите научни постижения. Същевременно то трябва да бъде достъпно за учениците от дадена възраст. Това е основното противоречие, което трябва постоянно да се преодолява не само от авторите на програмите и учебниците, но и от учителите, които непосредствено работят с учениците. При изработването на учебните програми се има пред вид, че знанията и дейностите обуславят развитието на ученика, но развиващо е онова обучение, при което противоречието между изискванията към ученика и неговите възможности може да се преодолее. Под реални учебни възможности съветският педагог Ю. Бабански разбира "съвкупността от психологични, физиологични и морални потенции на личността и опосредствуваните от нея външни условия, които осигуряват определен успех при осъществяването на учебната дейност". В практиката на обучението по биология често се случва така, че учебното съдържание се излага на високо научно-теоретично равнище, но то не постига целта си поради сложността и малката достъпност на изучавания материал. Наблюдават се и случаи, когато учебното съдържание се опростява, дава се в занимателна, в популярна форма и не предизвиква необходимия интерес у учениците. Този въпрос може да се реши правилно единствено когато принципите на научност и достъпност се разглеждат в неразривна връзка. Както отбелязва Б. В. Все-святски, единството на принципите за научност и достъпност "трябва да бъде ръководно методично положение, което определя съдържанието на биологията в училище" .

Обусловеността на учебната програма от състоянието и тенденциите в развитието на, биологичната наука се определя от съотношението, което съществува между учебния предмет и съответната наука. Науката включва в себе си цялата съвкупност от знания, натрупани от човечеството в резултат на опознаването на обективно съществуващия свят, докато учебният предмет включва основите на съответната наука. Под понятието "основи на биологичната наука" трябва да се разбират най- важните понятия, закономерности, теории и методи, които подрастващите трябва да усвоят с оглед изискванията на обществото и целите и задачите на училището. Това понятие обаче твърде условно, тъй като конкретното му съдържание не остава неизменно. Според степента на развитието на научното познание и внедряването на науката в практиката възниква необходимостта както от включване на нови въпроси в основите на науката, така и от освобождаване на учебните програми от всичко несъществено и остаряло.По такъв начин учебният предмет се определя като дидактически преработени основи на съответния клон на науката. Той принадлежи към категорията "средство", чрез което се съдействува за постигане на целите и задачите на комунистическото възпитание на учениците в зависимост от техните възрастови особености.

В учебните програми по биология се включват най-значимите в теоретично и практическо отношение факти, понятия, закономерности и теории; подбират се научно верни, утвърдени в науката и практиката биологични знания. Новите идеи и открития постепенно проникват в учебното съдържание, като се съчетават с класическите основи на биологичната наука. При определяне на системата и структурата на учебното съдържание се вземат пред вид не само логиката на биологичната наука, но и закономерностите на учебния процес като познавателен процес, както и психичните и физиологичните особености на учениците на определена възраст.

Централно място в обучението по биология заемат основните биологични теории: еволюционната теория, теорията за многоравнищния характер на биологичната организация, клетъчната теория, теорията за онтогенезата, за произхода на живота, за антропогенезата, за закономерностите на наследствеността и изменчивостта и др. Тези теории служат като обединяващо звено, тъй като разкриват дълбоката същност на изучаваните обекти, отнасят се до много широк кръг от явления и процеси в живата природа, потвърждават се от новите научни изследвания.

Включването в учебната програма на основополагащите биологични теории, на главните закономерности, на основни факти и понятия, които допринасят за усвояването на тези теории, повишава теоретичното равнище на изучаваните знания. Групирането на огромния анатомичен, морфологичен, физиологичен, екологичен и систематичен материал около основните идеи и теории създава възможност не само за интелектуално развитие на учениците и за постигане на целите на развиващото обучение, но има голямо мирогледно, политехническо и професионално значение. Разностранното изучаване на организмовия свят на различни равнища на организация спомага за формиране у учениците на цялостна картина за живата природа. Целостта на, биологичното образование се проявява и в това, че в учебното съдържание намират отражение трите основни групи биологични науки: фундаментални (анатомия, морфология, физиология, екология, генетика и др.); таксономични (ботаника, зоология, систематика); приложни (растениевъдство, животновъдество, селекция, хигиена и др.).

Ръководната роля на теоретичните знания в обучението, по-високата степен на обобщеност на знанията и уменията, които трябва да усвоят учениците, се налагат не само от обективните закономерности в развитието на науката, но и от по-широкото навлизане на науката в производството, от процеса на интлектуализация на общественото производство. Повишаването на научно-теоретичното равнище на учебното съдържание по биология е в тясна връзка с осъществяване на целите на развиващото обучение.

Принципът за научност се реализира в учебните програми и чрез правилно съотношение между фактите и теорията, между индуктивния и дедуктивния подход при изграждането на учебното съдържание.

Известно е, че една от задачите на обучението по биология е да запознае учениците с разнообразието от организмови форми. Това налага и изучаването на сравнително по-голям брой природни обекти. Без възприемането на определен фактологическк материал, свързан с биологията, с анатомично-морфологичните и физиологичните особености на организмите, като се започне от вирусите и се стигне до най-високо организираните форми в растителния и в животинския свят, и то в систематичен ред, не е възможно у учениците да се изгради общата картина на еволюцията на организмите, да се осъзнае еволюцията като факт. Ограниченото време за изучаване на голямото разнообразие от организмови форми обаче налага да се правк строг подбор на изучаваните биологични обекти, като в програмата се включват най-значимите в теоретично и практическоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система на учебното съдържание по биология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.