Стопанско значение на дивата котка


Категория на документа: Биология


 ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
СПЕЦИАЛНОСТ: Екология и ООС

КУРСОВА РАБОТА
ПО ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА СТОПАНСКО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ

ТЕМА:
Стопанско значение на ДИВАТА КОТКА (Felis silvestris)

Изготвила:

2014Г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Разпространение и численост - 3стр.

2. Систематика на дивата котка - 3стр.

3. БИОЛОГИЯ НА ВИДА - 4стр.

4. Хранителен спектър - 4стр.

5. Полова структура на популацията - 5стр.

6. Възрастова структура - 5стр.

7. Размножаване - 5стр.

8. Социално-икономически аспекти - 5стр.

Дивата котка е защитен вид, включен в: Приложение 4 на Европейската директива (92/43) за опазване на местообитанията, като вид за който се изисква строга защита. Приложение 2 на конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернската конвенция). От 1 януари 2007 г. е включена в Приложение №3 на ЗБР като защитен вид.
Разпространение и численост
Дивата котка е разпространена в цялата страна. Числеността на вида за периода 2001-2005 г. е 2920 ± 1342 екз., или 2,75 ± 1,27 екз./ 100 km?, отнесено към цялата дивечопригодна територия, и показва намаление с 20% в сравнение с данните от края на 20 век. Най-вероятният лимитиращ фактор е антропогенният - изсичане на старите гори, разрушаване на обитанията, преследване от местното население и практически неограниченото ловуване до края на 2006 година. Провеждането на сечи в горите, строежите на пътна и туристическа инфраструктура, хидротехнически съоръжения и др. неминуемо водят до влошаване на условията за живот. Необходимо е нормативно запазване на обитанията и построяване на дивечови проходи (мостове, тунели, прелези), съобразени с биологията на различните видове. Установена е хибридизация с домашната котка. Безконтролното отглеждане на домашни котки в горските административни, религиозни и туристически комплекси създава условия за хибридизация.
Систематика на дивата котка:
Царство: Animalia
Тип: Chordata
Подтип: Vertebrata
Клас: Mammalia
Разред: Carnivora
Семейство: Felidae
Род: Felis
Биноминално име: Felis silvestris Schreber, 1777

БИОЛОГИЯ НА ВИДА
Дивата котка е дребен хищен бозайник. По материали от България среднатааритметична на дължината на тялото при мъжките екземпляри е 620 mm, на опашката - 311,5 mm, височината в областта на раменния пояс е 359,5 mm, масата - 5,5 kg, a при женските - съответно - 590 mm; 305 mm; 330 mm; 4 kg.
Сегашната численост на дивата котка е баланс между репродуктивния потенциал на вида и лимитиращите фактори на средата. Динамичните промени на околната среда през последните 20 години - нарушаване на обитанията, намаляване на хранителната база и увеличаване броя на скитащите котки създадоха предпоставка за намаляване числеността на дивата котка. За търсене на зависимост между числеността на дивата котка и някои характеристики на насажденията, като обща площ, горска площ, видовете насаждения (широколистни или иглолистни), и участието на високостъблени широколистни гори в РДГ, беше установена площта на всеки вид култури поотделно. При изследване зависимостта на плътността на вида от посочените екологични фактори статистически значимо влияние не е установено. Изводът е, че в цялата страна плътността на популацията на дивата котка е под капацитета на местообитанията. Най-вероятният лимитиращ фактор през този период е антропогенния - унищожаване на обитанията. Запазва се тенденцията, наблюдавана и при предишни проучвания - числеността е по-голяма в широколистните, а по-ниска - в иглолистните райони, което се дължи на по-голямата първична биологична продуктивност на широколистните местообитания.

В резултат на получените данни за числеността на вида през ХХ век и от началото на ХХІ, сравненията и анализа на резултатите, може да се направи извод, че оптималната численост на дивата котка в България е около 4000 екземпляра, а плътността на популацията в зависимост от екологичните условия - между 1 и 6 екз./100 km.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стопанско значение на дивата котка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.