Съществува ли закономерна (неслучайна) връзка между пола, образованието и притежаването на личен автомобил


Категория на документа: Биология


2.1. Дефиниране на съвкупността от единици
Данните са получени въз основа на емпирично извадково изследване (представителна извадка). Изследвани са 300 лица по признаците пол, образование и наличие на компютър.

2.2. Избор на метод
За изпълнението целта на настоящия проект трябва да се използва Хи-квадрат (χ2) медода. Той е разработен от английския статистик К. Пирсън. Задължителното му използването в случая е свързано с това, че се изследва наличието на връзка между явления, представени чрез променливи на слабите скали на измерване (номинална и ординална). Методът се основава на сравнението на две разпределения: емпирично – такова, каквото се наблюдава в действителност и теоретично – каквото бихме имали, ако между изследваните явления не съществува обективно връзка. От съпоставянето на тези две разпределения се изгражда критерий, въз основа на който се проверява наличието (респ. отсъствието) на изследваната предполагаема връзка.

2.2.1.Особености на Хи-квадрат метода:
1) Методът показва само дали съществува дадена предполагаема връзка, но не може да даде отговор на въпроса, дали тя е от причинно – следствен или има друг характер.
2) При практическото провеждане на χ2 - метода винаги съществува възможност една връзка да се докаже като обективно съществуваща, колкото и слаба да е тя. Това се изразява във възможността броят на наблюдаваните случаи да нарастне и да стане достатъчно голям, че да се компенсират случайните влияния и на преден план да се открои закономерното.
3) Както при всяка проверка на хипотези, така и при Хи-квадрат метода изходните данни за анализа трябва да бъдат събрани чрез представителна извадка.
4) Методът е приложим само в случаите, когато общият брой на изследваните случаи е не по-малко от 50 и когато теоретично очакваният брой случаи в отделните клетки на таблицата е не по-малък от 5.
5) Методът е приложим само в случаите, когато в изходните клетки на таблицата броят на случаите е даден като абсолютни величини.
6) Хи-квадрат методът се прилага в случаите, отговорите на т.нар. група на „непосочили” или „непоказали” се премахне от таблицата.

2.3. Практическо прилагане на метода

2.3.1. Практическо приложение на Обикновения Хи-квадрат метод:

Този метод служи за изследване на някаква предполагаема връзка между две явления (в случая образование и притежаване на компютър), разположени на слабите скали за измерване. Разполагаме с данни от емпирично извадково изследване, включващо 300 лица:


ijfij=300
За да проверим съществува ли закономерна (неслучайна) връзка между изследваните явления, преминаваме през всички познати етапи за проверка на хипотези.

Първи етап: Дефиниране на нулевата (Н0) и алтернативната (Н1) хипотеза.
Н0: Между образованието и притежаването на личен автомобил не съществува обективна (неслучайна) връзка. Доколкото такава се наблюдава, то тя е плод на действието на случайни влияния.
Н1: Между образованието и притежаването на личен автомобил съществува обективна (закономерна) връзка.

Втори етап: Фиксиране риска за грешка от първи род α=0,05.
Трети етап: Определяне метода на проверка – Хи-квадрат
χem2=ijfij-fij2fij
fij - фактическият брой наблюдавани случаи във всяка клетка в изходната таблица.
fij – теоретически очакван брой случаи в отделните клетки на изходната таблица.

Четвърти етап: Осигуряване на необходимата информация. Както при всяка проверка на хипотези, така и тук необходимо условие за проверката е данните да бъдат набрани чрез представителна извадка.Пети етап: Изчисляване на емпиричната характеристика на хипотезата. За целта се преминава през следните стъпки:
1. Оценяват се теоретично очакваните честоти за всяка клетка на изходната таблица:
, където
- броят на случаите по редове при постоянна колона;

- броят на случаите по колони при постоянен ред;

- обем на извадката;

Изчисляваме честотите по горепосочената формула. Данните са представени в следната таблица:


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съществува ли закономерна (неслучайна) връзка между пола, образованието и притежаването на личен автомобил 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.