Влияние на физичните фактори върху развитието на микроорганизмите


Категория на документа: Биология


Химикотехнологичен и металургичен университет
Град София
Катедра: Биотехнологии

РЕФЕРАТ
По Микробиология

На тема: Влияние на физичните фактори върху развитие на микроорганизмите

Изготвил: Проверил:.......
Емилия Йорданова /Доц. Н. Георгиева/
БТ0652,18група

Съдържание:

1. Влияние на физични фактори 3
1.1. Температура 3
1.2.Хидростатично налягане 4
1.3. Влажност 5
1.4. Реакция на средата (рН) 5
1.5. Ултразвук 5
1.6. Светлина и UV лъчи 6
1.7. Йонизиращи лъчения 6
1.8. Влияние на кислород 6

2. Стерилизация и стерилизационни методи 7
А) Физична стерилизация 7
Б) Химична стерилизация 9
3. Използвана литература 10

Различните видове микроорганизми в хода на еволюцията се приспособили към определени условия на живот в средата- температура, киселинност, аерация, осмотично налягане и др. Значителното отклоняване от оптималните жизнени условия най-често причинява смъртта им. Развитието на микроорганизмите може да се направлява чрез създаване на подходящи условия. Физични или химични агенти се използват за потискане на вредните видове. Ето защо е необходимо да се познава добре влиянието на факторите на външната среда върху жизнената дейност на микроорганизмите.
Факторите на външната среда се разделят на физични, химични и биологични. Към физичните фактори се отнасят влажността, температурата, реакцията на средата, налягането, ултразвукът, светлината и др.
Влияние на физични фактори

1. Температура. Микроорганизмите приемат температурата на средата, в която се развиват, тъй като не притежават терморегулационни механизми. При определена температура, характерна за всеки вид и щам, те се развиват особено добре, тъй като обмяната на веществата протича интензивно. Тази подходяща температура се нарича оптимална. При по-ниски температури от оптималната ензимните процеси протичат по-бавно, развитието се забавя, но клетката остава жива. Температурата, при която размножението спира и обменните процеси са сведени до минимум, се нарича минимална. Минималната температура за повечето микроорганизми леви в интервала от 0 до 10°C.
При повишаване на температурата над оптималната настъпва деструктуриране на ензимните белтъци. Най-високата температура, при която се размножаването и обмяната на веществата спират, но микроорганизмите са все още жизнеспособни, се нарича максимална. За отделните видове тя е различна, а освен това се променя в зависимост от химичния състав на хранителната среда.
По своята приспособеност към различните температури микроорганизмите се разделят на 3 основни групи:
- Психрофилни (криофилни, студенолюбиви). Тук се отнасят микроорганизмите, които в процеса на еволюцията са се приспособили за живот при ниска температура. Оптималната температура за тяхното развитие е 15-20°C, минималната - около 0°C, а максималната - 30-35°C. Към психрофилните микроорганизми се отнасят някои видове железобактерии, фотобактерии, както и някои видове бактерии и гъби, развиващи се по хранителните продукти в хладилници.
- Мезофилни. Това са микроорганизми, които се развиват в средни температурни граници. Оптималната температура за техния растеж и размножаване е 30-40°C, минималната- около 10°C, а максималната 50-60°C. Тази група е многобройна. Тя обединява повечето от сапрофитните микроорганизми, гнилостните бактерии и почти всички патогенни микроорганизми.
- Термофилни (топлолюбиви). Микроорганизмите от тази група могат да се развиват при висока температура. Минималната температура за тяхното развитие е около 20°C, оптималната 50-60°C, а максималната достига до 70-85°C. Термофилните микроорганизми са разпространени в топлите минерални извори, почвата, водата, въздуха и др.
Съществуват микроорганизми, които не могат да се отнесат към нито една от посочените групи. Техният температурен оптимум лежи в областта на средните температури, но те не могат да понасят и високи температури. Тези микроорганизми се наричат термотолерантни. Като пример може да се посочи Methylococcus capsulatus (оптималната температура 37°C, а максималната 50°C).
- Психротолерантни - могат да се развиват при ниски температури.
- Термоустойчиви-издържат при загряване. Термоустойчивостта зависи от рН на средата, осмотичното налягане и съдържанието на сухо вещество в средата-изразява се с термините летална температура и летално време.
Процесът на унищожаване на вегетативните форми на микроорганизмите чрез топлинно въздействие при температури между 65 и 100°C, се нарича пастьоризация.
Процесът, при който се убиват всички вегетативни и спорови форми на микроорганизмите, е нарича стерилизация.
Влиянието на ниските температури не е така рязко. Те не убиват клетките, а ги довеждат до състояние на анабиоза - намалява скоростта на биохимичните реакции, забавя се микробния растеж, фосфолипидите "замръзват", пренасянето на хранителни вещества и отделянето на метаболити спира.
2. Хидростатично налягане. Микроорганизмите понасят високо налягане и механични сътресения. В дълбочините на моретата и океаните живеят редица водни бактерии, въпреки че хидростатичното налягане там е много високо. Има данни, че много бактерии могат да издържат повече от 100МРа налягане. Когато налягането се упражни в атмосфера на някои газове микробите стават чувствителни и тяхната дейност се потиска силно. Устойчивостта на микроорганизмите към хидростатичното налягане зависи от:
-тяхната видова принадлежност;
-големината на налягането;
-продължителността на въздействие.
Барофилни микроорганизми - развиват се по-добре при високо хидростатично налягане (стотици атмосфери) отколкото при атмосферно налягане.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Влияние на физичните фактори върху развитието на микроорганизмите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.