Водата като жизнена среда


Категория на документа: Биология


Водата като жизнена среда.Физични химични своийства на водата и значеието им за ХБ.
Водата има свойства наречени аномални,които се различават от характеристики и свойства на други ве-ва които имат същия строеж.Водата е изградена от 2 водородни и 1 кислороден атом, чието свързване определя свойствата на водата.Водата е полярна молекула; трите атома във водата сключват ъгъл от 104,5 градуса.Във водата освен водни мулекули има и молекулни агрегации,които представляват свърване на различен брой водни молекули в ди-,три-,тетрахидроли, в резултат на привличане на разноименни товари в отделни молекули.Могат да се наблюдават и двойни връзки наречени водородни и се образуват най-често преди хидролите.При леда се набл. тетраедрична квазиполимерна( около всяка молекула се разплагат по още 4 молекули).За водорода има 3 изотопни форми ( проти,диотерии и тритии) а за кислорода има 6 изотопни форми.водата има 36 изотопни форми но основно се среща вода в която присъства кислород с атомна маса 16 и водород 1. Плътност-водата има максимална плътност при 4 градуса и е изградена предимно от дихидроли, които са с висока пллътност.С увеличаване и намаляване на температурата плътността намалява.При 0 градуса незамръзналата вода е с плътност 0,999 а в момента на замръзване 0,987. С промяна в темп.се разпадат дихидролите получават се хидроли и трихидроли, които са с по-малка плътност.С увелич. темп. над 4 градуса се увеличават междумолекулните пространства, намалява плътността и обема.При намаляване на темп.се увеличават междумолек. пространства, обема се увеличава но плътността намалява. Колкото солеността на водата е по-гол.токова по-гол. е и плътността.С понижаване на темп.плътността на солената вода се увеличава, защото се увеличава и солеността.Значение- много процеси които стават във водна среда протичат благодарение на водните маси.При промяна на темп.се променя и плътносттаа следователно се променя и движението на водните молекули,което разпределя равномерно газовете в водата.Във водата има неподвижно прикрепени организми които оцеляват благодарение на движението на водните маси, които ги снабдяват снеобходимите хранит.ве-ва, а отнасят ненужните.Друга особеност е запазване на по-вискока плътност към дъното на водоема. Водоемът замръзва от повърхността и ледът понеже е по-малко плътен остава на повърхността и предпазва животът на ХБ, така не се достига до пълно замръзване.Трета особеност- високата плътност дава възможност на организми без скелет, нормално да се движат във водата.Вискозитетът на водата е голям. С увеличав.на темп.расте и вискозитета и обратно. При вода на 0-1000 атмосфери и темп.от 0-30 градуса намалява своя вискозитет което не се наблюд.при други течности и това е важно за ХБ живеещи в дълбочина.Повърхностно напрежение- то е много високо поради холямата сила на привличане на водните молекули и възниква на границата м/у въздуха и водата.Създава се тънък слой в тази граница-еластично уплътнена ципа, която е местообитание на 2 съобщества.Тази ципа и напрежението намалява при вълнение, повиш.на темп.и солеността и се разрушава при цъфтеж на водоема и замърсяване.Диелектрична константа- за водата тя е много висока и при 20 градуса е 81,8.Тази константа е причина попдналите във вода вещества да са йонизирани.Разтворителна способност- универсален разтворител, инертен разтворител-разтворените в нея ве-ва не губят своите качества и св-ва тъй като тя не реагира с тях,но формира трайни съединения наречени хидрати.Разтворимостта на твърди и течни ве-ва се повиш.с повиш.на темп.,а за газовете е обратно.Дифузия-е свободно движение на молек.на разтвореното ве-во от място с по-висока към място с по-ниска концентр., без механично разбъркване.Така минер.и органични ве-ва се придвижват в различ.части на водоемите.Осмоза- движение на водните мулекули в посока от пониско към по-вис.концентриран разтвор.Водни мол-ли минават и през полупропускливи мембрани-могат дапреминат в клетки на ХБ в клетъчната стена, за поддърж.на постоянен йонен баланс( постоянно осмотично налягане).Относителна топлина- при водата е сравнително висока, но не е постоянна величина тъй като зависи от темп. Високата специфична топлина дава възможност водата да се загрява много бавно с изменения на условията на средата,това става плавно и е благоприятно за ХБ, а също така прдпазва и водоемите от прекомерно изпарение.Топлопроводимост- водата има макс.провод.в сравнение с др.течности.Предаването на топл.енергия е само по молекулен път и е бавен процес.При водата се основава на темп.-плътностните св-ва.Скрита топлина на изпарение и топене- водата отдава топл.енергия като се кондензира или замръзва,а приема при изпарение, тази топл.енергия не променя темп.на водата. Тази скрита топлина е много висока, за изпарен.на 1гр.вода при 0 градуса са необходими 597 кал.а за 1гр.вода при 100 геадуса са необход.538 кал. За разтапяне на 1гр.лед при 0 градуса са необход.80 кал.,толкова се отделят когато замръзне 1 гр.вода. Когато водата замръзва темп.в дълбочина не се променя, което е благопр.за хидробионтите. Точка на кипене и замръзване- водата трябва да кипи 63 градуса и да забръзва при 90, но тя кипи при 100 изамръзва при 0 градуса, друго аномално свойство благопр.хидробионтите.Водата е вътрешна среда за ХБ( телесни течности, протоплазма).Тя взема участие в фотосинтезата; играе транспортна фу-я в клетката;терморегулаторна фу-я;ктализира разл.катаболитни процеси, а за някои живи организми заема основната част от телесната маса(охлюви,медузи,др.)

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Водата като жизнена среда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.