всичко за пчелите


Категория на документа: Биология


2. Когато това е възможно, да се пренесат кошерите вън от застрашените зони, например на разстояние 10 км, при което кошерите да бъдат така подготвени, че да се избягнат всякакви загуби от задушаване на пчелите, и да се осигурят превозни средства за целта.
3. Изолиране на пчелите в кошерите в срок до 3 дни, като на пчелните семейства през този срок се осигури храна, вода, засенчване и вентилация, за да се избягнат задушавания на пчелите.
НЕПРИЯТЕЛИ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
Пчелна въшка (Braula coeca).Тя е дребна муха, която в резултат на паразитния начин на живот е силно закърняла и няма криле. Тялото й е кълбесто, около 1,5 мм дълго и 2 мм широко, с червен цвят. Пчелната въшка е паразит по пчелите-работнички и._майката, а много по-рядко и по търтеите. Краката й са така устроени, че с тяхна помощ тя се прикрепва здраво по_гръбната страна и главно на мястото на съчленяването на главата с гръдния дял и на гръдния дял с коремчето. На стъпалните членчета на краката й се намират гребенчета, с които тя просто се впива в тялото на пчелите.Най-много се среща по майката, по тялото на която понякога се намират по 10 и повече въшки. Вредата от пчелната въшка се състои в това, че тя дразни пчелите и майката, от което те се безпокоят силно, майката от това намалява снасянето на яйцата, а при силно нападение може и да загине. Дразненето се състои в това, че те предизвикват отделянето от устата на майката и пчелите на нектар и млечице, което използуват за храна.
Пчелната въшка развива годишно няколко поколения, но в по-голямо количество се среща през лятото и есента, когато времето е топло. Яйцата си пчелната въшка снася по питите и в остатъците от восъка по дъното на кошера. Ларвите се развиват главно в остатъците и във восъчните капачета на килийките с мед, в които правят ходове. Тези ходове са много тесни и изобщо малки, но са ясно видими от вътрешната страна на капачето.
Борба. За да не се допусне разпространение на пчелната въшка, което може да стане при изкуствено деление на семейството и пренасяне на пити с пчели от едно семейство в друго, чрез пчели-крадци, блуждаещи пчели и пр., нужно е при горните манипулации да се борави със семейства, които нямат въшки, а също да не се допуска поява на кражба при пчелите. На пчелина и в кошерите да се поддържа голяма чистота, като редовно се почистват дъната на кошерите и се унищожават яйцата, личинките и какавидите на пчелната въшка, които живеят в капачетата, като питите с мед в нападнатите от пчелната въшка семейства често се разпечатват и капачетата се събират и претопяват.
При по-масова поява на въшките се препоръчва третирането на пчелните семейства с нафталин й камфор. За тази цел три вечери поред на дъното на кошерите се постила хартия и върху нея се наръсва по 15—20 г нафталин. На сутринта хартията се изважда и падналите върху нея упоени въшки се унищожават. При използуване на нафталин дозата му не трябва да бъде по-голяма, защото може заедно с въшките да пострадат и пчели. Затова се препоръчва първоначално да се опита с по-малки дози и след това дозата да се увеличава. Със същата цел кошерите може да се опушат вечер с тютюнев дим, който се получава при изгаряне на малко тютюн в пушалката, с 'която се вкарват едно-две кълба в кошера. Напоследък съветските специалисти Алексеенко и Бакай препоръчват за борба с пчелната въшка семействата да се третират с тимол. Тимолът се използува чрез изпарение. За тази цел се поставя в марлена торбичка по около 60 г се закачва в кошера за изпаряване в продължение на около 2 часа или се изгаря в количество около 2 г на семейство, като се поставя също в пушалката. И при използуването на тимола обаче има опасност за умъртвяване на пчели, ако не се спазят дозите и ако условията не са подходящи. Третирането обикновено се прави при температура на околната среда към 18°С. И тук при всеки отделен случай трябва да се направят предварителни изпитвания върху отделни семейства и след това да се приложи към всичките.
Мравки. Различните мравки са досадни неприятели на пчелите. Те безпокоят пчелите и се хранят с меда. В занемарените пчелини и кошери те се заселват и могат да образуват гнезда, а понякога нанасят големи щети, като нападат кошерите организирано. Има и такива мравки, които нападат и самите пчели или пилото и ги унищожават, тъй като са хищни и хранят себе си и личинките си с тях. Такава е например така наречената миризлива мравка, която е опасна за пчелните семейства в горските райони, където има пчелини.
За борба с мравките се препоръчват различни средства — унищожаване на гнездата, недопускане покачването им в гнездата, отравяне с отровни средства и др. Гнездата може да се унищожат, като се залеят с гореща вода или петрол вечерно време и през пролетта. За да не се покачват-мравките, по кошерите, краката им се поставят в специални пръстени панички с петрол. Отровните примамки се правят от разреден мед или захарен сироп, в който се поставя мишеморка (А52О3) или други разтворими отрови. Отровните примамки се поставят в консервени кутии с капаци, които са надупчени, за да не могат пчелите да влизат в тях. Добро средство при много от мравките е напрашването с ДДТ. С него се напрашва почвата под кошера, пътя на движението на мравките, местата около гнездата и самите гнезда на мравките, но така, че да няма опасност на същите места да кацат пчелите. За отпъждане на мравките се препоръчва още натриване дъната на кошерите с лук, поставяне на дъното готварска сол или посипване около кошерите на калиев сулфат.
Трябва да се има предвид, че някои видове мравки са много полезни, тъй като изтребват вредните насекоми. Затова не бива да се унищожават безразборно и повсеместно мравките освен в случаите, когато това действително се налага.
Между насекомите неприятели на пчелите са стършелите и осите. Стършелите са опасни неприятели на пчелите в районите, където те се срещат в голям размер. Те нападат смело пчелите по време на полетите им, когато са кацнали по цветовете на растенията или по предвходните дъски, и ги унищожават, като се хранят с тях и с меда в тяхната медова гушка. С пчелите те хранят и своите личинки. Особено опасни са през есента, когато се срещат в по-голям брой. Тогава те може масово да налетят на пчелините, кацат по кошерите, предизвикват излизането на пчелите от тях и ги унищожават. Осите са по-малко опасни и главно през есента. Самите оси се хранят с меда и за тази цел навлизат в кошерите. С пчелите хранят личинките си. .
Борбата срещу осите и стършелите се състои главно в издирване и унищожаване на гнездата им в хралупите на дървета, в земята, в каменните зидове, под стрехите, в таваните на постройките и пр. За същата цел се препоръчва и улавяне на осите с бутилки с разреден мед или захарен сироп. Бутилките се окачват на дървета около пчелина. Ако в тях се налее оцет, който привлича осите, пчелите не налитат в бутилките.
Пчелен вълк (Philantus triangulum). Пчелният вълк външно е много сходен с осите. Това насекомо прави гнездата си в земята и главно в песъчливи терени, обрасли с оскъдна растителност, и в места с южно разположение. Гнездата са дълбоки до 30 см. Самите възрасти насекоми се хранят с нектара от медовите стомахчета на пчелите, за което нападат пчелите по време на летежа им и ги убиват чрез ужилване. По време на отглеждане на личинките те са много опасни, тъй като масово унищожават пчелите, с които хранят личинките си.
Борбата срещу тях е много трудна и се състои в унищожаването на гнездата.
От птиците най-голям неприятел на пчелите е пчелоядът (Merops apiaster). Това е красива насекомоядна птица с дълъг и остър клюн, дълги криле и пъстро оперение. При летеж издава неприятни звукове. У нас птицата е позната още под името бреговица, фригория или дъждовник. Тя е прелетна, но прави гнезда у нас. Прави дълбоки ходове в бреговете на реките, които достигат дори до 2 м дълбочина и често на недостъпни места. Среща се почти в цялата страна, но особено в Северна България, където почвите са льосови, а също покрай бреговете на Марица, Струма и др. Основната храна на тази птица са пчелите, които улавя по време на летежа. Често пъти се събира на големи ята и задружно напада цели пчелини, като унищожава маса пчели. В такива случаи птиците не се страхуват от нищо и ако бъдат пропъдени, веднага се връщат на първоначалното място, кацат и по самите кошери, за да принудят пчелите да излязат навън, и не може да бъдат прогонени нито с викове, нито с шум, нито дори с гърмежи. Това е най-вредната за пчелите птица, но по неразбиране е поставена в списъка на птиците, покровителствувани от закона за лова.
Най-сигурната мярка за борба с птицата пчелояд е избиването й с огнестрелно оръжие и унищожаване на гнездата й. По закона за лова избиването й е позволено само около пчелините и в районите им на разстояние 300 м от тях. Трябва да се обърне внимание, че птицата
пчелояд не може да бъде обект на закона за лова и ограниченията пи отношение на нея в същия закон трябва да се премахнат.
Други птици, но в значително по-малък размер, вредни за пчелите, са осоядът (Pernis apivorus) и сврачките (Lanius). Понякога неприятели на пчелите са и лястовиците, домашното врабче и домашните птици (кокошките), но в повечето случаи срещу тях не се налага да се предприемат някакви особени мерки за борба.
Восъчен молец. От неприятелите на пчелните продукти най-голямо значение имат восъчните молци, които у нас са застъпени с четири вида, но от тях по-разпространени са големият,.и.малкият>8 восъчен молец. Те са дребни пеперудки, които са специализирани неприятели и с гъсениците си унищожават восъчните суровини, готовият восък н- особено восъчните пити, които се оставят за съхранение през лятото или през зимата. Гъсениците унищожават восъка, изпридат е восъчни нишки нападнатите пити и ги замърсяват с екскрементите си, с което ги правят негодни за по-нататъшна употреба.
Борба. Поддържане на силни пчелни семейства, в които пчелите се справят лесно с неприятеля. Съхраняване на питите и восъка в добре затворени сандъци или шкафове, като питите предварително се обеззаразяват със серен двуокис — на 1 м3 обем се изгарят около 100 г сяра. Съхраняване на питите в корпуси, между които се постилат листове хартия, наръсени с нафталин. Съхраняване на питите в помещения, които са хладни (с температура, не по-висока от 10°С), сухи и проветриви. Поддържане на голяма чистота в кошерите и отстраняване на всички восъчни отпадъци по дъната.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
всичко за пчелите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.