Въпроси и задачи за самостоятелна подготовка по дисциплината Зоология, модул "Морфология и систематика на едноклетъчни животни, мешести и червеи"


Категория на документа: Биология


 ВЪПРОСИ

И ЗАДАЧИ

ЗА САМОСТОЯТЕЛНА

ПОДГОТОВКА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА "ЗООЛОГИЯ", МОДУЛ "МОРФОЛОГИЯ И

СИСТЕМАТИКА НА ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ЖИВОТНИ, МЕШЕСТИ И

ЧЕРВЕИ"

1 ТЕМА

1.Опишете някои от принципите за работа с научните имена на животните!
-Принцпите за работа с научните имена на животните е ,че се състои от две думи на английски език,така наречената биномна класификация.Първата дума от името е рода и се пише с главна буква,втората дума се пише с малка буква и тя е видовото име.Примерно:
-Pieris brassicae,ако вида има няколко подвида,зад видовото име име се прибавя трето име,с което се означава подвидът.

2.Сравнете понятията таксон
и таксономична категория! Отговорът подкрепете с примери!
-Таксоните са организми или група от организми които имат сходни белези,тоест зелева пеперуда,пеперуда,насекоми;
-Таксономичната категория е понятие което поставя таксона в систематичната йерархия.Тоест зелевата пеперуда принадлежи към тексономичната категори вид,съответно пеперудата принадлежи към таксономичната категория разред,съответно насекоми принадлежи към клас и така нататък.

3.Посочете основните таксономични категории като ги подредите последователно
във възходящ ред!
-Основните таксономични категории са вид,род,семейство,разред,клас,тип и царство.

2 ТЕМА

ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ЖИВОТНИ

1.Опишете функциите на следните структури: свивателна вакуола, пеликула, храносмилателна вакуола, цитостом, цитофаринкс! Посочете при кои групи
едноклетъчни организми се наблюдават!
-Свивателните вакуоли се срещат в сладководните едноклетъчни организми,при тях име една или две свивателни вакуоли,те са мембранни мехурчета различно сложно устроени при отделни групи,които периодично нарастват поемайки излишната вода в клетката,достигат определен обем и след това бързо се свиват и изхвърлят съдържанието си в околната среда,наричат се пулсиращи вакуоли;
-Пеликулата е жива част на клетката,еластина е и позволява тялото да променя в различни граници формата си .Тя е защитен слой на много първаци и на някои едноклетъчни водорасли,също таа е и цепестата обвива на семената на растенията;
- Голяма част от инфузориите имат клетъчна уста така неречена цитостом, разположена на предния край на тялото или странично.Цитостома е част от клетката в някои от най-простите организми,където се поглъща храна за да се образува храносмилателна вакуола;
- След клетъчната уста (цитостом) следва клетъчна глътка която е знаем и като Цитофаринкс. Около цитостома се образува околоустно поле. Ресничките в този участък насочват хранителните частици с водния ток към клетъчната уста и глътка;
- Храносмилателна вакуола съдържа хранителни частици и храносмилателни сокове храносмилателна вакуола и се осъществява смилане т.е. смилането е вътреклетъчно, дишане на клетъчно ниво отделяне на клетки ,непотребните вещества се изхвърлят в каналите в парагастралната празнина и оттам през оскул;

2.Изяснете понятията автотрофно, хетеротрофно и миксотрофно хранене! Дайте примери за едноклетъчни организми, притежаващи съответния тип хранене!
-Автотрофното хранене е когато организмите синтезират органични вещества от неорганичните вещества при използването на външен източник на енергия едноклетъчни и колониални;
-Хетеротрофното хранене се осъществява чрез приемане на готови хранителни вещества от околната среда едноклетъчните животни;
-Миксотрофното хранене е смесено,тоест в зависимост от условията на средата да синтезират само органични вещества или да приемат готови;

3.Опишете жизнения цикъл на представител на кинетопластидите. Опитайте се да го представите чрез схема. Посочете заболяването, което причинява и какви са неговите симптоми.
-Възоснова на биологията на развитието и главно на протичането на жизнения им цикъл трипанозоматидите са делят на две биологични групи:Моногенетични и дигетични заболявания.Два типа биват:
-Вигцерално лайшманиоза-Тя се изразява в анелия,високотемпературна треска,силно увеличение на далака и черния дроб и при липсва на лечение води до смърт;
-Кожна лайшманиоза-Първоначалния стадий при нея е по кожата,там се появяват пъпки с кафяво-червеникъв цвят,те нарастват и се покриват с коричка под която се развива язва.Заболяването продължява близо година,след което заздравяват но остават дълбоки белези;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въпроси и задачи за самостоятелна подготовка по дисциплината Зоология, модул "Морфология и систематика на едноклетъчни животни, мешести и червеи" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.