Въпроси и задачи за самостоятелна подготовка по дисциплината Зоология, модул "Морфология и систематика на едноклетъчни животни, мешести и червеи"


Категория на документа: Биология


4.Посочете представители на камшичестите едноклетъчни, които представляват интерес отгледна точка на биологичната борба срещу вредителите по културните растения!
Наименовайте техните гостоприемници!
-Това е рода Leptomonas известни са около 40 вида от този род,главно разред Hemiptera,Diptera и Siphonaptera.; Междинни гостоприемници и преносители на видове от род Le'ptomonas са и различни видове растителни дървеници: Pyrrhocoris apteru

5.Изяснете процеса фагоцитоза!
-Фагоцитозата представлява поглъщане на даден обект от клетката чрез вдъблане на нейната мембрана и обръщането му с нея.Така обектът попада в цитоплазмата на клетката и там се подлага на вътреклетъчно смилане.Фагоцитозата изхвърля белите квръни телца,поглъщайки вредните за организма бактерии;

6.Посочете представители на амебовидните едноклетъчни, които представляват интерес от гледна точка на биологичната борба срещу вредителите по културните растения! Наименовайте техните гостоприемници!
- Важен от гледна точка на биологичната борба срещу вредителите по културните растения е видът Malamoeba locustae. Той се развива в малпигиевите тръбици на различни видове късоантенни скакалции е патогенен за тях. Заразяването става чрез поглъщане на цисти на M. locustae;

7.Изяснете структурата и ролята на апикалния комплекс, наблюдаващ се при споровите едноклетъчни организми! апикален комплекс
-Сложно образувание, състоящо се от множество различни структури. Смята се, че този комплекс улеснява проникването на паразитите в гостоприемниковата клетка, т.к. той е временно образувание, което след
настаняването на инвазионната клетка на паразита в клетката на гостоприемникасе разгражда.Апикалният комплекс, видим само с помощта на електронен микроскоп,състои се от следните структури: полярни пръстена, ултрацитостом,коноид,подпеликулни микротубули, роптрии и микронеми;

8.Изяснете понятията: епимерит, протомерит, деутомерит, гамонт,сизигия, трофозоит!
-Епимеритът служи за приемането на храна по пътя на осмозата и за прикрепянето епителните клетки на нападнатия орган на гостоприемника;
-Протомерит е втория отдел и е отделен от последния деутомерит;
-Третия най-голям отдел деутомерит,посредсвтом напречната преграда.В него се разполага ядрото;

-След натрупване на резервни хранителни вещества и достигане на физиологична зрялост за полово размножаване паразитите вече се наричат гамонти;
-Гамонтите се откъсват от чревните клетки, загубвайки епимерита си,и се съединяват по двойки. Това става,като се допират един зад друг /или един до друг/ и образуват сизигия.Сизигията е началния стадий на половия процес;
-Излезлите в просвета на червото паразити активно се хранят, нарастват и се наричат трофозоити;

9.Опишете процесите шизогония, гаметогония и спорогония!
-Безполовото размножаване най-често е многожествено и се нарича шизогония;
-Етап от жизнения цикъл,влючващ образуването на гаметите и копулацията,в резултат на която се образува зигота,се нарича гаметогония;
-Процес на образуване от зиготата на зряла ооциста, съдържаща спорозоити, се нарича спорогония;

10.Посочете представители на споровите едноклетъчни, които представляват интерес от гледна точка на биологичната борба срещу вредителите по културните растения! Наименовайте техните гостоприемници!
-В червата на ларвата и бръмбърите , Gyrinus natator , видът на Corycella armata,Gregarina blattarum паразитират в червата на хлебарките, Stylocephalus longicolis в чернотелки от род Blaps,а видовете G.polymorpha,G.cuneata и G.steini се срещат в червата на ларвите Tenebrio molitor;

11.Запишете представителите на кръвните спорови, причиняващи маларията по човека!
-Представители на кръвните спорове са от разред Diptera..В човек паразитират 4-ри вида от род Plasmodium,които причиняват четири разновидности на маларията:
-P. vivax-тридневна малария;
-P. falciparum-тропична малария;
-P. malarie-четиридневна малария;
- P. ovale-малария тип овале;
Развитието на всички маларии е чрез преносителите от всички видове комари от рода Anopheles;

12.Опишете структурите, имащи двигателна функция при ресничестите!
-Ресничестите притежават реснички при двигателните органи,те присъстват на поне един или всички стадии на жизнения цикъл,строежът им е еднакъв с този на флагелумите,но пръвите са по-къси и обикновено многобройно.Движат се подобно на лодка-изправени,те бият силно отсечено назад и даватРесничките бият ритмично и синхронно отпредназад,в резултат на което се образуват последователни вълни. По този начин се осигурява придвижване на цялата клетка и ток на околната вода, насочен към клетъчната уста. на тялото тласък напред,след което се връщат в изходно положение бавно.

13.Сравнете процесите на полово размножаване: копулация и конюгация!
-Копулацията е процес при който става сближаване на два индивида и обмяна на генетичен материал,след което индивидите отново се разделят, копулация-сливане на две полови клетки в една, даваща начало на нов или нови организми;
-Половият процес конюгация се изразява във временното допиране на два индивида и размяна на части от ядрения им апарат, временно сливане на два индивида, при което става размяна на ядрен материал;

ТЕМА 7: МЕШЕСТИ ЖИВОТНИ

1.Опишете устройството на единичния полип при хидровидните. Опитайте се да го сравните с този при коралите!
-
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въпроси и задачи за самостоятелна подготовка по дисциплината Зоология, модул "Морфология и систематика на едноклетъчни животни, мешести и червеи" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.