Зоология - лексии


Категория на документа: Биология


Тема N 1:Предмет и задачи.Класификация и номенклатура
Наука за животинския свят.Има отделни направления и дори дисциплини.Така постепенно се превръща в комплексна наука:
I направление – систематика – описва съществуващото ( рецентно ) и измрялото ( фосилно) богатство на фауната. Същевременно систематиката разработва класиф. според родствените им връзки
II направление – морфология – изучава у-вото на животните и вкл. редица самостоятелни науки, като анатомия ( вътр. у-во на тялото и органите ); хистология ( тъканния строеж ); цитология; ултраморфология ( субмикроскопичния строеж); ембриология (ембрионалното развитие); сравнителна анатомия и ембриология ( общите принципи в строежа на животните , зародишното и индивидуалното развитие)
III направление – физиология – изследва жизнените процеси в организма
IV направление – генетика – наследствеността и изменчивостта им
V направление - екология на животните - проучва взаимодействията им с абиотичните и биотичните фактори на средата
VI нпаравление – етология – поведението на животните
VII направление – палеозоология – изкопаемата фауна от минали геологични райони
VIII направление – зоогеорафия – закономерности в географското разпространение на животните
Земната повърхност се поделя на следните зоогеографски области:
1.Плаеоарктика – вкл. Европа,Африка ( северно от Сахара) и Азия ( северно от Хималаите , но вкл. и Хималаите )
2. Неоарктика – вкл. С.Америка
1+2= Холарктика
3.Афротропична (Етиопска) – вкл. Африка (южно от Сахара )
4.Орианталска ( Индомалайска ) – вкл. Азия (южно от Хималаите )
3+4= Палеотропична област (тропиците на стария свят )
5.Австралийска – Австралия и островите около него
6.Неотропична – средна и южна Америка
7.Антарктична – Антарктида
През миналия век са се обр. самостоятелни науки изучаващи опр. гр. животни :

- протозоология – едноклетъчни
- хелминтология – паразитни червеи ( хелминти )
- арахнология – паяци
-ентомология – насекоми
- ихтиология – риби
- батрахология – зеноводни
- херпетология – влечуги
- орнитология – птици
- териология – бозайници

Аристотел ( 384 – 322 г. пр. Хр. ) се счита за основател на зоологията.В труда си „История на животните” прави първия опит за класификация на познатите му 200 вида.През следващите векове запада развитието , едва през Ренесанса започва отново. През периодът на Големите географски открития и в Европа се донасят голям брой непознати животни. На границата на 17-18 век се правят едни от големите разкрития. Ван Льовенхук (холандец ) открива микроскопа. Първият ,който поставя основитена съвременната класификация с бинарна номенклатура на видовите наименования е Карл фон Линей .Приема се че това той прави в десетото издание на труда си „Система на природата „ , което е публикувано 1758 г.Около 100г. по-късно Чрлз Дарвин 1859г.,убликува първата цялостна теория за еволюцията на организмите като резултат основно на естествения отбор.Джон Рей дава първото определение за вид ( съвкупност от индивиди , които се отличават по между си не повече от децата от родителите си ). Днес у нас зоологията се развива в БАН ( зоологически институт ) , Институт по зоология и др.
Зоологична класификация и номенклатура – описаните над 1 млн. и половина жив.вида е необходимо да бъдат подредени в система от йерархично съподчинените родствени групи наречени таксони.Видът е основна таксономична единица. Днес под вид разбираме съвкупност от популации от индивиди , които се кръстосват по между си и дават плодовито потомство, населяват определена територия ( ареал ).Имат общи морфологични и физиологични белези и сходни взаимоотношения с факторите на околната среда. Генетично изолирани са от други подобни групи индивиди.Възоснова на родството сходните видове се обединяват в род , родовете в семейства,разред , клас , тип , царство.Всеки индивид принадлежи най – малко към 7 основни таксона от различен ранг , които са йерархично съподчинени.
ц. Animalia – животни
подц. Metazoa – многоклетъчни
тип Chordata – хордови
подт. Vertebrata (Craniota ) - гръбначни
кл. Aves – птици
разред Falcomiformes - соколоподобни
сем. Accipitridae – ястребови
род Buteo
вид Buteo buteo ( Linnaeus , 1758 )
подвид Buteo bateo buteo – обикновен кафяв мишелов

B. b. vulpinus – обикновен ръждив мишелов

Международния кодекс на зоологическата номенклатура е юридически документ , който описва основни правила , принципи за използване на научните имена (1961 г. )

Тема N 2 : Подцарство Protozoa
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Зоология - лексии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.