Зоология - лексии


Категория на документа: Биология


Неговата колония е с до 50 000 клетки и диаметър до към 2 мм. Индивидите са разположени периферно на сферата в 1 ред и отделят пихтиеста материя изпълваща сферата.Всеки има по 2 флагелума и с тях се осъществява комбинираното движение на колонията. Тя се движи с единия полюс напред. Там клетките са по – дребни. в задния са по- едри. Индивидите се свързват по между си чрез цитоплазмени връзки – плазмалеми. Огромната част от клетките в колонията не се размножават – вегетативни или соматични индивиди. В задната част на колонията се развива огормен брой специализирани клетки за размножаване (паренгамия – множествено делене; полово – оогамия ). След формирането на дъщерната колония майчината се разпада , дъщерната започва самостоятелен живот.

Има както разделнополови , така и хермафродити. От 1 микрогаметоцит се формира голям брой микрогамета. От 1 макрогаметоцит – само 1 макрогамета. Самооплождането при хермафродитните видове се избягва чрез по- ранно узряване на микрогамети.

Зиготите са формата ,чрез която се преживяват неблагоприятни периоди. Основна форма на размножаване е безполовото.

Представителите на Zoomastigophorea (животински камшичести) са без хлоропласти и се хранят хетеротрофно. Имат от 1 до хиляди флагелума. Рядко са амебовидни форми

Главно безполово размножаване , рядко копулация.

Свободно живеещи , но огромната част са паразити

р.Trichomonas – 3 вида

При някои представители – вътрешен скелет
Trichomonas mominis – коменсал в червата ;по принцип не причинява нищо , но при сресови ситуации предизвиква разтройство
Trichomonas tenax – в устната кухина , разгражда зъбите
Т. vaginalis – в пикочо – половата система

Силно специализирани са като паразити и не могат да живеят повече от 10 минути извън гостоприемника. Зоомастигофорите фомират цисти.

Подтип Sarcodina

• Обединява протозои с двигателни органоиди
• по изключение някои видове – флагелум
• Много представители са с външен или вътрешен скелет , изграден от органични или неорганични съединения . Скелетът е различна по форма капсула , капсулата се нарича спикула , рядко е съчетание от двете форми
• хетеротрофно , холозойно ( поглъща частици) хранене
• безполово размножаване , ако има полово , гаметите са с флагелуми или псевдоподи
• ~ 12 000 в морски , рядко сладководни и почвени , а ~ 300 вида са паразити
• систематика-от упр.

Тема4: Тип Sporozoa(Apicomplexa)

Споровите са едноклетъчни , приспособили се за паразитиране по животните и човека. Срещат се както вътреклетъчни , така и живеещи в празнините на различни органи и системи. Във връзка с паразитния начин на живот при тях са изчезнали съкратителните или пулсиращи вакуоли , а двигателните органели са рядкост ( камшичета при гамети). В течна среда се придвижват бавно чрез бавни съкращения на повърхността им. Развили са приспособления за проникване в клетката на гостоприемника - апикален комплекс. Той е със сложно устройство , наблюдава се под електронен микроскоп . Развива се единствено при инвазиоспособните стадии , чрез комплекса прониква в клетката на гостоприемника – спорозоит и мерозоид. След проникване комплексът се разгражда. При паразитите в празнините на организмите се развиват прикрепитални приспособления. С тяхна помощ се закрепва към клетката на гостоприемника.

Споровите са със сложни жизнени цикли и редуване на полово и безполово размножаване. Често се наблюдава смяна на гостоприемниа и развитието е във външната среда. Безполовото размножаване обикновено е множествено делене (шизогония) и протича в клетката на гостоприемника. Получените индивиди се наричат мерозоити – инвазиоспособни стадии. Половото е копулация . Процесът на образуването на гамети и копулацията - гамогония или гаметогония. Зиготата е обвита в здрава обвивка и се превръща в ооциста. При по-голямата част от споровите развитието на ооцистата продължава във водната среда.Зиготата се дели митотично и всички следващи стадии - хаплоидно. Ооцистата се използва със спорозоити в резултат на делене. Порцесът на тяхното образуване и формирането на здрава обвивка около тях - спорогония. Тaка ооцистата обикновено е изпълнена с 4 ооцисти , всички с по 2 спорозоита.

Свързаните 2 гамонта са в сизигия ( свързване). Обвиват се в обвивка. Всеки един от тези два индивида фомират гамети – полов процес копулация. Свиват се като се получават 2 зиготи , които се делят мейотично и формират нови хаплоидни индивиди. От всяка зигота по 8 спорозоита – инвазиоспособни.

При вътреклетъчните паразити цикълът е разгледан за Eimeria maxima , която паразитира в епителните клетки в тънките черва на кокошки. Заразяването става с поемане на замърсена храна. Попадайки в храносмилателния тракт , стените и се разпадат и в тънките черва навлизат 2 спорозоита от всяка ооциста. Навлизат в епителната клетка и нарастват.

Тема5: Тип Ciliophora ( Infusoria) – Ресничести( инфузори)

• Протозоите , които през отделни чсти от жизнения си цикъл или през целия имат двигателни органели – реснички.
• Ресничките по строеж са както камшичетата , но са по къси
• Рядко колониални , обикновено единични
• ~ 8000 вида
• Тялото им е покрито е двойна мембрана , която образува пеликула. Под пеликулата в ектоплазмата са разположени кинетосомите , от които започват ресничките,свързани по между си чрез система от микротубули и фибрили , които формират кинетон – координира , синхронизира биенето на ресничките. Движението им подобно на гребла на лодка , спускат се рязко назад и плавно се връщат напред.По дължината на тялото преминават последователно вълни на съкращаване. Така тялото се изтласква напред , въртейки се около надлъжната си ос. При някои ресничките се сливат в мембранели , цири.
• При мнозинството са разположени екструзоми – за нападение и отбрана
• Имат няколко характерни органели , свързани с хранене и отделяне. Храната се поема през клетъчната уста( citostom) преминава през клетъчната глътка( citopharinx) и отпадните продукти се изхвърлят през клетъчен анус ( cytoprot). Клетъчната уста е разположена във вдлъбнатина – устно пространство. Различава се по специализирани реснички. При движение във вода,вода и частици навлизат в клетъчната глътка. В дъното на клетъчната уста , обвивката е по-тънка. Водата оказва натиск,цитоплазмата се вдлъбва и образува джобовидно разширение с определен размер, при клетъчната глътка цитоплазмата се свива, формира се вакуола, навлиза в цитоплазмата и се поема от естественото движение на цитоплазмата и първоначално отива в задната част на клетката pH е кисело ( за да се убият живите организми във вакуолата). След това хранителната вакуолаотива към предната част след като се е завъртяла няколко пъти. В предната част реакцията на цитоплазмата е алкална,става смилането на поети хранителни частици , след това смлените чстици се всмукват, във вакуолата остават несмлените частици,които се изхвърлят чрез клетъчния анус.
• Движението на цитоплазмата – циклозисСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Зоология - лексии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.