Зоология - лексии


Категория на документа: Биология


Около 10 000 вида,морски и по-рядко сладководни.При тях тялото е с рдиална симетрия и през него могат да бъдат прокарани голям брой равнини.Те са както единични , така и колониални животни и имат две жизнени форми.Прикрепената форма наричаме полип , свободноживеещата(плаваща) – медуза.Тези две форми могат да се редуват през индивидуалното развитие , като медузата е половото поколение. При част от мешестите(хидри, корали) формата медуза е изчезнала и са само полипи.Например при хидрите и при коралите само форма полип.Мешестите са двупластни животни – екто- и ендодерма. Между тях е разположена опорна пластинка при тези с полип , а при другите вместо опорна пластинка има дебел безструктурен пласт – мезоглея , в който има разнообразни кл.В центъра има гастрална празнина (извънклетъчно смилане).Има пипала. През устния отвор се поема храна и се изхвърлят несмлени остатъци.Външният слой от кл. с ектодермален произход – обр. ектодермални епително – мускулни кл.(покривна и двигателна функция). Те са заловени за опорната пластинка посредством мускулни нишки – успоредно на надлъжната ос на тялото. Между епително – мускулните кл. са разположени специализирани кл. за нападение и защита- книдобласти. В цитоплазмата на покривната кл. е разположена голяма вакуола или цистерна , изпълнена с парлива течност и спирално навита куха нишка , нар. стреляща капсула. От единия край на книдобласта се показва навън чувствителна четинка(книдоцил). Под действието на различни дразнители в/у книдоцила се предизвиква изхвърляне на нишката и парливата течност с помощта им не само залавят храната си , но служат и за защита Други кл. разположени в покривката на тялото са нервните кл. Те са в/у опорна пластинка , свързани са с израстъци по между си като формират своеобразна мрежа- дифузна нервна система ( няма централизация) .Сетивните кл. в ектодермата са с израстъци за приемане на различни типове дразнения като ги предават на нервните кл. като импулси. Неспециализирани интерстициални кл. – могат да заместват отпаднали кл. от другите.При част от мешестите интерстициалните кл. формират половите жлези. Ентодермата е слоят от кл. , които покриват гастралната празнина. Осн. част са ентодермални епително – мускулни кл. Те са заловени за осн. пластинка чрез мускулни израстъци , които са разположени перпендикулярно на надлъжната ос на тялото. Откъм гастралната празнина епителните кл. имат 2-3 камшичета.Тази вътрешна част на кл. формира множество псевдоподи за улавяне на частици и вътреклетъчно смилане , т.е. са с храносмилателна и двигателна функция. Между тях са разположени жлезисти кл. Те отделят храносмилателни ферменти за извънклетъчно смилане в гастралната празнина. По съществени отклонения от така описаното устройство има при коралите. При тях в гасралната празнина са разположени радиално множество надлъжни прегради – септи ,освен това всеки един от полипите на корала е с външен или вътрешен варовиков скелет.От мъртвите скелети се обр. в течение на хиляди години атолите – острови в субтропичните и тропичните ширини. Разликата при медузите е освен мощната мезоглея , това че гастр. презнина се редуцира в мрежа от канали. Формира се чадърче , като по периферията му се формират важни сетивни органи( примитивни очички или очни петна , обонятелни ямки и др.)

Размножаването при мешестите е полово и безполово.При видове , които са само с форма полип , безполовото размножаване е чрез пъпкуване. В основата на полипа се формира израстък , който нараства , когато се пробие устен отвор на върха му и се формират пипала , този дъщерен индивид може да заживее самостоятелно(при единични форми). Ако остане прикрепен ще се формира колония(колониални форми).Половото е чрез оогамна копулация. Интерстициалните кл. формират половите жлези.Има както разделнополови , така и хермафродитни видове.Мъжката жлеза е тестис с голям бр. сперматозоиди. Зрелите попадат във водата.Женската полова жлеза е овалиум с една яйцеклетка.Има специален отвор , през който да навлеза сперматозоид ,за да оплоди яйцекл.Зиготата е в специална обвивка и започва дробенето(зимата).Следващата пролет се развива ембрионът.

При видовете с редуване на полип и медуза,медузата е за полово размножаване.При медузите половите жлези са от едтодермата.Зрелите полови подукти се изхвърлят във водата през устия отвор и там става оплождането на яйцето.От него се излюпва свободно плаваща ларва – планула , покрита с ресничест епител.След известно време се закрепя за подводен предмет.На свободния й край се формират пипала.Във вътрешността й се оформя гасрална празнина и се пробива устен отвор м/у пипалата.Стадии полип за безполово размножаване- чрез пъпкуване и образуване на нови полипи.Втори тип чрез прищъпване и образуване на много нови медузи.Постепенно най-горните медузи се откъсват от полипа и заживяват плаващ начин на живот.Постепенно нарастват,формират пипала в сложно устроената гаст. празнина.

Систематика-от упр.

Тема8:Надраздел Eumetazoa .Тип Platelminthes – плоски червеи

• диференцирани органи и системи
• първите трипластни животни с билатерална симетрия , т.е. екто- , ендо- и мезодерма.
При всички безгръбначни животни се наблюдава първична уста.Една малка част безгръбначни и всички хордови животни ( човека) са вторичноустни.

Мнозинството от плоските червеи са паразити:
- ентопаразити – в органите на различни видове животни
- ектопаразити – по повърхността на водни животни(предимно риби)

Свободноживеещите са малобройна група и също най-често са водни животни.Във връзка с приспособеността към разнообразни условия на живот и паразитизъм в групата на плоските червеи има доста разлики в устройството , храненето и жизнените функции.

При свободноживеещите , тялото е покрито с еднослоен ресничест епител , под него има базална мембрана и следват мускулни слоеве подредени – напречни мускулни влакна и надлъжни в 3 пласта. Епителния слой и мускулатурата формират кожно-мускулна торба , която обхваща тялото.При паразитните видове най-външната обвивка на тялото се нарича тегумент. При тях епителните клетки почти изцяло са потънали под мускулния слой на кожно-мускулната торба.Повърхностния слой е без клетъчен строеж и представлява синцитиум – синцитиална част на тегумента.Чрез тегумента се осъществява по-добра връзка за залавяне към гостоприемника.Чрез него става изхранването на ентопаразити,чрез него паразитита се предпазва от храносмилатените ензими на гостоприемника и от имунната му система.

Плоските червеи нямат телесна празнина. Пространството м/у кожно-мускулната торба и вътрешните органи е запълнено с паренхимна тъкан от мезодермален произход.Нейните клетки могат да натрупват резервни хранителни хранителни вещества.
• Храносмилателна система – започва с устен отвор , който при свободноживеещите видове е коремно разположен по средата на тялото.При паразитните устния отвор е в предната част на тялото.След устния отвор следва глътка(фаринкс) , която е с дебели мускулни стени.Тя е ентодермално образувание.След нея следва разклонено сляпо завършващо черво.Червото е с един чифт разклонения.Храната се поема през устния отвор и чрез нея се изхвърлят несмлените участъци.При някои ентопаразити, храносмилателната система може да е регенерирала и те приемат готови хр. в-ва. Има и примитивни плоски червеи , при които не се формира черво, а поетата храна навлиза чрез паренхимните кл. и те извършват смилането.
• Нервна система – предшествана от чифт мозъчни ганглии ,от които излизат нервни стволове достигащи до края на тялото.Те са свързани чрез множество напречни връзки – централизиране на нервната система.Ганглиите представляват комплекс от нервни клетки за координация на приеманите нервни импулси от сетивните органи и предаване на импуси към тялото за адекватна реакция на дразненията.При плоските червеи няма кръвоносна и дихателна система.При тях за първи се формира отделителна система.Тя е от протонефридиален тип.Паренхимните клетки са разклонени пламъчни клетки.Те са с множество израстъци навлизащи м/у съединителните кл.Чрез тях се поемат отпадните продукти. С тънко каналче се свързват кл. и отделят събраните отпадни продукти. В каналчето навлизат ресничките,които непрекъснато трептят и тласкат отделения секрет. Наблюдавано под микроскоп прилича на пламък и от там пламъчни кл.Протонефридия е пламъчната клетка заедно с каналчето.То е структурна и функционална единица.Каналчетата могат да се отварят самостоятелно на повърхността на тялото чрез пора.
• Полова система - плоските червеи са хермафродити. Женската полова система е от 1 или 2 яйчника( гермариум).От яйчника излиза яйцепровод.Двата яйцепровода се събират,сливат се в матка, която се отваря в полова клоака. В нея се отваря и мъжката полова система.Към женската полова система има жълтъчни жлези – вителариум и черупчести жлези,чиито секрет формира и обвивките по яйцето.Мъжката полова с-ма е от мехурести семенници(testes).От всяко мехурче излиза семенно каналче(vas eferens). Семенните каналчета се сливат в семепровод.В доланата му част се формира семенна торбичка.Там се натрупват зрели сперматозоиди.Чрез семеизпразнителен канал завършващ с копулационен орган се изхвърлят навън. Копулационния орган е разположен в цирусна торбичка с дебели мускулни стени.При много видове има и семеприемник – приема сперматозоиди от друг индивид.При паразитните черупчести се отваря в отделно пространство – ootip , в което се извършва оплождането на яйцеклетката и се оплождат яйцеклетките.При мнозинството плоски червеи развитието продължава в ларвен стадии , както при ендопаразитите.Възрастното животно е в краен гостоприемник.Междинния е често не само от друг вид,но дори от друг клас и тип.Във връзка с паразитния начин на живот – няколко приспособления:морфологични, физиологични(чрез тегумента се осъществява по-добрия контакт с гостоприемника. Появяват се прикрепителни органи – смукала – вендузи, смукателни бразди –ботрии, хитинови кукички и др.),накои от ларвните стадии се размножават безполово – води до многократно намножаване на паразита,дишането и обменните процеси са от анаеробен тип в определени стадии от развитието на паразита.
Много видове от пл. червеи са с важно медицинско значение.

Клас Trematodes

Смукалници с представител Fasciola hepatica – голям чернодробен метил.Той паразитира във възрастно състояние в черния дроб на чифто и нечифоткопитни бозаници и по изключение и в човека. Възрастната форма наричаме марита – тя живее в жълтъчните канали на черния дроб. Има листовидно по форма тяло – силно сплеснато с дължина около 3 см.Храни се с клетки от стените на жлъчните канали и жлъчен секрет. Заболяването – фасциолоза и може да има летален край. Причината е не само в това че наранява стените на жлъчните канали,може са ги запуши , а и метаболитните продукти на метила имат хемолитично действие.Възрастните са хермафродити снасят яйца – по жлъчни канали и заедно с изпражненията във външната среда. За да продължи развитието на яйцето трябва да попадне във водна среда с pH 7 при аеробни условия.Развива се ларва,която излиза във водата. Нарича се ларва първи стадии – мирацидиум.Свободноплаваща ларва е покрита с ресничест епител.Тя за 24 часа трябва да намери междинен гостоприемник иначе загива. За Европа това е охлювчето –Galba truncatula.Търси го чрез хемотаксис.Намирайки го прониква чрез мускулестия крак на охлюва и намира хепатопанкреаса на чернодробната жлеза.Там мерацидиума преминава в спороцисти – втори стадии ларва.Тя е неподвижна, способна да се размножава партеногенетично.От яйцата и се развиват ларви – трети стадии.Тя е с формирано устно смукало и късо черво.Тя също се размножава безполово като от ларвите новоизлюпени се формират нови редии. От второ поколение редии се развива ларва четвърти стадии – церкария.Тя е с развити сиситеми с изключение на половите.Тя е подвижна има опашен плавник.Излизат от охлювчето и свободно плавайки се насочва към крайбрежието на водоема и се прикрепва за подводната растителност.Губят опашния си плавник и се обвиват в здрава обвивка. Формират 5 стадии – адолескария.Тя в обвивката може дълго време може да запази жизнеността си. Заразяването става чрез поемане на ларва 4 стадии заедно с водата.Биологичния смисъл на ларвените стадии е да се увеличи многократно броя на ларвите.За около 80 дни от 1 метацеркариум се формират ~ 600 церкария(4 и 5-ти стадии) – Цикъл на малък чернодробен метил.

Клас Cestoda – тении.Те са класа ,който паразитира в храносмилателния тракт.Пълна редукция на храносмилатена с-ма.

Кучешка тения – Echinococcus granulosus

Възрастната тения паразитира в тънките черва на хищни бозайници.Тяло: главичка , шийка и начленена стробила от 3-4 членчета.Дължина – 5-6 мм. Зрялото членче съдържа силно разрастнала се матка съдържаща голям брой яйца.Членчето се изхвърля заедно с изпражненията във външната среда. Погълнатото яйце (от тревопасен бозайник)навлиза в храносмлателния тракт.В червото се излюпва 1-ви стадии ларва –онкосфера , с помощта на 3 чифта кукички тя пробива стената на тънкото черво и по кръвен път обикновено се установява в черен или бял дроб.Там формира мехурче, което се развива,нараства в продължение на 10-15г. ехинокукув мехур.Може да достигне рамери на детска глава.Стената му е безструктурна , многослойна. Най-вътрешния слой се нарича геминативен –пъпкуващ слой. От този слой се формират множество сколекси насочени към преднината на мехура. Формират се дъщерни мехури,кокто навътре,така и навън.Чрез поглъщане на части от ехинококув мехур - замърсяване.

Тема9:Тип Nemathemintes – Кръгли червеи

Кръглите червеи са около 50 000 вида , но някои изследователи считат ,че ще достигнат до 1 млн. Има както свободноживеещи в разнообразни местообитания , така и паразити по растения и животни с много важно стопанско значение.Тяхното тяло е кръгло в напречно сечение , покрито е с кутикула , следва слой хиподерма (ектодермален произход) и само надлъжна мускулатура.Тези 3 слоя изграждат кожно – мускулна торба.За първи път при този тип се появява телесна празнина м/у кожно – мускулната торба и вътршните органи.Тя е несъщинска – псевдоцеол – няма собствени стени.При тях отсъстват дихателна и кръвоносна система.При по-едрите видове псевдоцеолът е изпълнен с течност , която донякъде замества функционално липсващите 2 системи.Едни от класовете с най –голямо значение е кл. Nematodes.

Размерите на нематодите са от няколко mm до 8 m . Тялото е покрито с кутикула , която е еластична многослойна белтъчна обвивка , която играе ролята на своеобразна външна опора. Оразувана е от слоя синцитиален(безклетъчен) слой – хиподерма под него. По- голяма част от клетъчните органоиди на хиподермата са концентрирани в четири удебеления ,вдаващи се в телесната празнина.Мускулатурата е концентрирана в 4 ивици м/у удебеленията. Мускулните влакна са косо набраздени. Четирите ленти действат така – лява и дясна гръбно,страничните се противопоставят на коремностраничните. По този начин нематодите се движат извивайки се в 1 плоскост , кондолиращо – не могат да извършват движение настрани.
• Храносмилатената система за първи път е отворена .Започва с устен отвор (stoma) , след стомата следва хранопровод с мускулести стени и действа като помпа.При част от видовете околоустия отвор има 3 устни , след което следват кутикуларни зъбчета или пробиващо – смучещ апарат –спилег. Жлези , оформени от стените на хранопровода отделят храносмилателни ферменти.При растителните паразити , със стилега не само се пробива раст. кл. ,но се вкарват храносмилателни ферменти за извънтелесно смилане.Хранопроводът е ектодермално образование , следва средно черво (ентодермално образование) , в което става смилане и всмукване на храната. Средното преминава в задно черво , покрито отвътре с кутикула – ректум – ектодермален произход.Отваря се задното черво в анус при женските и в клоака при мъжките.
• Нервната система се състои от окологлътачен нервен пръстен и надлъжни нерви , от които най- добре развит е коремният ствол , разположен в коремното удебеление на хиподермата и при всички останали безгръбначни животни се наблюдава тенденция във формиране на мощен коремен ствол.
• Отделителната система е характерна само за нематодите.Видоизменени хиподермални клетки в двете странични удебеления образуват едноклетъчни жлези.Те отделят отпадните продукти в 2 канала по дължината на страничните удебеления , като се отварят на повърхността чрез пори.
• Половата система – сравнително проста с тръбовиден строеж.Женската е чифт яйчници (ovalium) .От яйчника започва яйцепровод (oviductus) , който увеличава диаметъра си , преминавайки в матка (uterus). В матката става оплождането и формирането на яйцата. Двете матки се свързват и чрез късо влагалище (vagina) , което се отваря във вулва(vulva).Мъжката е единична - единичен тестис.От него започва семепровод , който преминава в семеизпразнителния канал. Каналът се отваря в клоаката заедно с храносмилателната система. При много видове се образува разширение , чрез което се залавя здраво женската при копулация( с помощта на чифт копулационни спикули , игли).При копулация иглите навлизат във влагалищато на женската и едва тогава се изхвърля семенната течност.След копулация се фирмира запушалка на вулвата на женската от секрета на специална жлеза при мъжкия.Запушалката не позволява изливането обратно на семнната течност.Това е много важно приспособление при няматодите , тъй като са единствените Metazoa със сперматозоиди без камшиче , а с псевдоподи. При повечето кръгли червеи развитието е пряко във външната среда без смяна на гостоприемници и жизнени форми.Изключения от това правило са трахинелите – Тrachinella sporalis. Възрастната трахинела(3-4mm) ,паразитира в червата на хиляди бозайници (свине ,гризачи и човека).Те се внедряват в стената на тънкото черво и само за 48 часа достигат полова зрялост.Мъжките оплождат женските.Яйцата и ларвите се развиват в матката за 50 дни.Една женска ражда 2000 ларви. Ларвите пробиват стените на червото и се разнасят с кръвния ток. Така те дотигат до най- активно работещите напречнонабраздени мускули , навлизат в тях и се забиват спирално.Това са съответно най-често диафрагмата , очните и дъвкателните мускули.Около тялото на ларвата се формира капсула с лимоноподобна форма от цитолазмата на мускулното ядро. Първоначално стените й са прозрачни , но за 2 месеца стават непрозрачни заради отложен CaCO3.Заразяване чрез поглъщане на месо от заразено животно.Заедно със смилането ларвите излизат от капсулите и се преместват в тънкото черво.Човек се заразява обикновено от поглъщанато не добре обработено термично месо.Възрастната трахинела е с ясно изразен полов диморфизъм.Женската е по-едра. Проявите на трахинелоза са оттичане и остри алергични реакции,след това силни болки в мускулите.

Тема10:Тип Annelida - Прешленести червеи

Този тип обединява 10 000 вида , които са предимно свободноживееща в сладки и солени води и почви.Малко са паразитните видове(пиявици).Прешленестите червеи имат начленено (сегментирано ) тяло от няколко mm до 3 m .Всеки сегмент(членче)включва в себе си част от жизненоважни системи от органи.Така многократното повторение на сегментите се разделят на главови , трупни и опашен пигидиум , на който се отваря анусът. Гласовите елементи са 2 : prostomium и peristomium. Върху тях са разположени органи , очи и в/у peristomiuma се отваря устата .Трупните сегменти носят двигателни органи – чифт параподи.Те са мускулни израстъци , в които са разположени хитинови четинки.Върховете на четинките се показват извън параподите и са в услуга на движението.При някои водни видове параподите се разрастват и формират външни хриле.Първи случай на дихателен орган при животните.Когато формата , размерът и устройството на трупните членчета са еднакви , сегментацията наричаме хомономна , а при различаваща се – хетерономна.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Зоология - лексии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.