Категория "Биология"


Категория на документа: Документи по Биология
 Ш У М Е Н С К И У Н И ВЕ Р С И Т Е Т "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" КУРСОВА РАБОТА по ЕНЗИМОЛОГИЯ ТЕМА:Производство на ензими, разграждащи скорбялата. Амилази, глюкоамилази,глюкоизомерази, пупуланази,декстранази Изготвил: Петя Пенева фак.№...... З. О. "Екологични биотехнологии и контрол на храни Проверил: доц. Ц.Иванова 2014 Животът зависи от добре организирани химични реакции. Много от тези реакции сами по себе си протичат твърде бавно, за да поддържат живота . Оттук природата е проектирала

Категория на документа: Документи по Биология
ЛЕПТИНЪТ В ИМУНОЛОГИЯТА Лептина е адипокин, който предава информация за наличието на енергия. При хората, лептина повлиява енергийната хомеостаза и регулира невроендокринната функция главно при състояния на недостиг на енергия. Като цитокин, той също повлиява и тимусната хомеостаза и подобно на други проинфламаторни цитокини промотира Th1-клетъчната диференциация и продукцията на цитокини. Ще разгледаме новите открития относно ролята на лептина в патофизиологията на имунните отговори. Живите ор

Категория на документа: Документи по Биология
ТЕХНИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА СИНТЕЗ НА ЕЛАСТОМЕРИ Основните характеристики на макромолекулите на синтетичните каучуци са: степен на полимеризация, линейност/разклоненост, омрежване, химична природа на структурните звена, тяхната конфигурация, начинът на свързване и редуването им и т.н. Повечето от тези характеристики зависят от метода за синтез - полимеризация, поликондензадия или химична модификация. Наред с познанията за механизма на синтез, които са в основата на управлението на свойствата на получе

Категория на документа: Документи по Биология
Строеж на клетката Клетката е основната структурна и функционална единица на живата материя. Всяка форма на живот се основава на клетки. Клетката може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. От еволюционна гледна точка различаваме два вида клетки - прокариоти и еукариоти. Прокариотите са се развивали преди 3-4 милиарда години, за тях за характерни следните белези: наличие на клетъчна мембрана и клетъчна стена, осъстват мембранни органели, съдържат една молекула ДНК, размножават се

Категория на документа: Документи по Биология
Теорията на Чарлз Дарвин за еволюцията на организмите. Естествен отбор. Философия на възникването, развитието и усъвършенстването на живота. Учени и философи от всички времена са търсили отговор на въпроса за възникването на живота, развитието и усъвършенстването на организмовия свят. Основно идеите за еволюцията (от латински - развитие) се разделят на два периода - додарвинов и следдарвинов. Додарвиновият период започва още в Древна Гърция и е свързан със схващанията на : Емпедокъл, Талес, Хер

Яндекс.Метрика
92 92 100 100