Категория "Биология"


Категория на документа: Документи по Биология
Тема N 1:Предмет и задачи.Класификация и номенклатура Наука за животинския свят.Има отделни направления и дори дисциплини.Така постепенно се превръща в комплексна наука: I направление – систематика – описва съществуващото ( рецентно ) и измрялото ( фосилно) богатство на фауната. Същевременно систематиката разработва класиф. според родствените им връзки II направление – морфология – изучава у-вото на животните и вкл. редица самостоятелни науки, като анатомия ( вътр. у-во на тялото и органите ); х

Категория на документа: Документи по Биология
1. Предмет методи на философската антропология А) Предмет Главният въпрос, който стои пред философската антропология, е „Какво е човекът?”. „Раздвоеността” на човека е една от съществените причини на този въпрос да се дават твърде разнопосочни и различни отговори. Раздвоеност, която той носи в самия себе си – между тялото и душата, между човешкото и животинското, между женското и мъжкото и т.н. Освен това, както казва Ерих Фром, човекът си остава единственото живо същество, за което собственото

Категория на документа: Документи по Биология
Софийски университет ”Св. Климент Охридски” Биологически факултет Г Р Ъ Б Н А Ч Н И Ж И В О Т Н И Характеристика, Произход, Еволюция, Условия за живот и Биологични прояви, Класификация За ФНПП София - XXXXX Характеристика, Произход, Еволюция, Условия за живот и Биологични прояви Обща характеристика на хордовите животни Независимо от голямото си разнообразие хордовите животни притежават някои общи белези, въз основа на които те се обединяват и в същото време се различават от безгръбначните. За да

Категория на документа: Документи по Биология
Пчеларството е важен и доходен отрасъл на селското стопанство. Това се дължи както на извънредно ценните продукти, които се получават при отглеждането на пчелите—мед, восък, пчелна отрова, пчелен клей и пчелно млечице, — така и на изключително полезната им роля за повишаване на добивите от близо 50 вида селскостопански растения чрез опрашването им. Медът е един от най-ценните хранителни и диетични продукти. Той се отличава с незаменими вкусови качества, а освен това притежава и значителни лечеб

Категория на документа: Документи по Биология
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ ФАКУЛТЕТ “УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА” Курсов проект На тема: “Съществува ли закономерна (неслучайна) връзка между пола, образованието и притежаването на личен автомобил?” Съдържание: стр. 1. Цел .......................................................................................3 2. Задачи и изпълнение ..........................................................3 2.1. Дефиниране на съвкупността от единици ......................3 2.2. Избор н

Яндекс.Метрика
92 92 100 100