Категория "Биология"


Категория на документа: Документи по Биология
Система на учебното съдържание по биология 1. РЪКОВОДНА РОЛЯ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО БИОЛОГИЯ Една от най-важните задачи на дидактиката на биологията е да определи съдържанието на образованието. Учебното съдържание заема водещо положение в учебно-възпитателния процес по биология. То определя специфичните особености, формите и методите на обучението по всеки учебен биологичен предмет. Системата на учебното съдържание по биология, разгледано във функционален аспект, включва: а) фактологично съд

Категория на документа: Документи по Биология
Същност на понятието биоценоза====== Същност на понятието биоценоза Популациите са съставени от индивиди на един и същи биологичен вид, а биоценозите - от популации на различни видове. Биоценозите са второто равнище в организацията на макросистемата. Те обединяват популациите на различни видове микроорганизми, растения и животни, обитаващи дадена територия, с относително еднородни условия. Биоценозите населяват определена територия, наречена биотоп). Тя се характеризира с определени почвени и к

Категория на документа: Документи по Биология
 Мутации при бактериите Терминът мутация е предложен от Хуго де Фриз през 1901 г. С него той означава скокообразното изменяне на даден белег. Според Хуго де Фриз мутациите имат Следните свойства: 1. Мутациите се появяват внезапно. 2. Новите белези се унаследяват т.е. те са постоянни. 3. Мутациите са качествени, изменения, а не количествени промени на съществуващ белег. 4. Мутациите могат да бъдат полезни и вредни. 5. Едни и същи мутации могат да възникват повторно. Мутациите са много разнообраз

Категория на документа: Документи по Биология
STAPHYLOCOCCUS Коките не образуват спори и ресни. !!! С изключение на Neisseria коките са Gram+!!! Сем.Staphylococcus:Стафилококите са Грам + пол.коки с типично гроздовидно разположение,факултативни анаероби,каталазо положителни,издръжливи на висока температура и изсушаване,халофилни 10 % NaCl,широко разпространени в околната среда,част от нормалната микрофлора при човека. Представители:Основните видове, имащи отношение към човешкото здраве, са Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticu

Категория на документа: Документи по Биология
РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ- ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ Курсова работа по морфология и синтаксис Изготвил:Красимира Христова Коева Преподавател: Фак.№106703 доц. Я. Пометкова 2 курс , 1 семестър ПНУП задочно 6 5 прости изречения : Събуди го сладкия глас на Сандра. (Д.Талев) просто съобщително изречение събуди - глагол, 3 л., ед. ч. , мин. св. , осн. ф. да събудя , 1 спрежение го - лично местоимение, 3 л. , ед.ч. , кр. форма , винит. падеж сладкия - качест. прилагателно , м.р. , ед. ч. , чл. ф.

Яндекс.Метрика
92 92 100 100