Категория "Биология"


Категория на документа: Документи по Биология
УНИВЕРСИТЕТ РЕФЕРАТ ТЕМА: "Кръвоносна система.Кръв.Формени елементи на кръвта.Лимфна система" Ръководител: Изготвил: Пловдив, Сърдечносъдова система Сърдечносъдова система - Systema vasorum. Основна функция на кръвоносната система е да осъществи разнасянето на хранителните вещества до всички клетки в организма, да ги снабди с кислород, да отнеме непотребните продукти от тях в резултат на метаболизма и да разнася хормоните от жлезите с вътрешна секреция до различни части на тялото. Кръвоносната

Категория на документа: Документи по Биология
 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" КАТЕДРА:БЪЛГАРСКИ ЕЗИК,ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО ФАКУЛЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ Изготвил: _______________ Научен Ръководител: ____________________ ________ Русе 2012 Синтаксисът на съвременния български език е запазил някои черти от синтаксиса на старобългарския език, но има и някои съществени разлики. Те се обуславят от един основен факт -синтетичния характер на старобългарския език се заменя постепенно от аналитичния строеж. Най-съществените белези на бъ

Категория на документа: Документи по Биология
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив РЕФЕРАТ по Микробиология тема: Микрофлора на човешката кожа Изготвили: Божидара Димитрова Димитрова фак. N 1104381038 Ирина Радославова Маринова фак. N 1104381035 Молекулярна биология II курс II група Пловдив 2013 г. СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Резюме 2. Устна кухина 3. Уретра 4. Вагина 5. Конюктива 6. Външно ухо 7. Горни дихателни пътища 8. Кожа 9. Видово разнообразие 9.1. Гъбички 9.2. Бактерии 10. Връзки с гостоприемника 11. Кожна защита 11.1. Антими

Категория на документа: Документи по Биология
 Доклад на тема: Поведение при животните Поведението на съвкупност от всички действия, които осигуряват нормалното протичане на жизнените процеси и преживяването на отделните индивиди и вида като цяло в природата. Поведението се реализира чрез функцията на сетивните органи, нерваната система и изпълнителните органи на животните (мусколи и жлези). То има голямо приспособително значение при животни с добре развита нервна система. Поведенските реакции се предизвикват от въздействието на дразнители

Категория на документа: Документи по Биология
 БИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ НА ЙОНИЗИРАЩИТЕ ЛЪЧЕНИЯ Радиобиологията е наука, която изучава закономерностите на биологичното действие на йонизиращите лъчения. 1. Особености на биологичното действие на йонизиращите лъчения: • Липса на субективни усещания по време на облъчването- човек е ли- шен от специализирани рецептори за йонизиращите лъчения и не усеща тяхното въздействие. • Наличие на латентен период след облъчването- това е времето от поглъщането на енергията на лъчението в организма до появата на

Яндекс.Метрика
92 92 100 100